Information
15 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับคณะ

ภาควิชารัฐศาสตร์

Information

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
• โทร 15585

ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์

• โทร 11771

ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

• โทร 11776

ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

• โทร 11776

ผศ.ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล

• โทร 11776

อ.ดร.กัลยา แซ่อั้ง

• โทร 11774

อ.ดร.รุ้งฉาย เย็นสบาย

• โทร 11776

อ.ดร.รุสตั้ม หวันสู

• โทร 11776

อ.ดร.ณัฐรุจ วงศ์ทางสวัสดิ์

• โทร 11772

อ.กานต์รวี วิชัยปะ

• โทร 11776

อ.ดร.จิราภรณ์ ดำจันทร์

• โทร -

อ.ดร.กุลนันทน์ คันธิก

• โทร -

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

น.ส.พนิดา ตาลอำไพ

นักจัดการงานทั่วไป
โทร 11775

นางสาวอภิสรา ใจกล้า

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
โทร 11776