Information
2705 hits 15 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับคณะ

ภาควิชาประวัติศาสตร์

Information

• เว็บไซต์ภาควิชา  http://history.soc.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
• โทร 11759

รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

• โทร 15566

ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ์

• โทร 11758

รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

• โทร 11761

อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

• โทร 11762

อ.ดร.ชาติชาย มุกสง

• โทร 11763

อ.สัญญา ชีวะประเสริฐ

• โทร 15566

ผศ.ดร.โดม ไกรปกรณ์

• โทร 15566

อ.พรพรรณ โปร่งจิตร

• โทร 15566

อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

• โทร 15566

อ.ชิติพัทธ์ สุนทรสารทูล

• โทร 15566

อ.ญาณินี ไพทยวัฒน์

• โทร 15566

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

นักจัดการงานทั่วไป
โทร 15566

นายศราวุธ เพ็ญศรีโคตร

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
โทร 15566