Information
10191 hits 28 ตุลาคม 2561 เกี่ยวกับคณะ

ทำเนียบคณบดี

Information
Super User

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา
พ.ศ.2514-2522

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เจียมเจริญ
พ.ศ.2522-2526

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช บุรีรักษ์
พ.ศ.2526-2530

รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล
พ.ศ.2530-2534

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช จงสืบพันธ์
พ.ศ.2534-2538

รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล
พ.ศ.2538-2542

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน
พ.ศ.2542-2546

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา สังข์เกษม
พ.ศ.2546-2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
พ.ศ.2555-2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
พ.ศ.2564-ปัจจุบัน