หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ปรัชญา
ความรู้คู่จริยธรรม เพื่อความยุติธรรมนำสังคม

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานกฎหมาย พลวัตทางนิติศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเข้าใจกฎหมายในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต
2. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางนิติศาสตร์ วิเคราะห์ วิจารณ์ ปัญหาทางกฎหมายเพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับใช้กับข้อเท็จจริง สามารถร่างสัญญาและเขียนคำคู่ความได้
3. เป็นผู้มีเหตุผล จริยธรรม และยุติธรรม สามารถน าความรู้และทักษะจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและประกอบอาชีพอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 108 หน่วยกิต
  2.1 วิชาบังคับ 90 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเลือกทางกฎหมาย 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  Ι  Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

 

ปรัชญา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการฝึกปฏิบัติและการศึกษาในพื้นที่จริง
2. สามารถนำความรู้ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศไปเป็นเครื่องมือในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และอภิปรายองค์ความรู้และปรากฏการณ์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โครงสร้างหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   93 หน่วยกิต
  2.1 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ กำหนดให้เรียน 57 หน่วยกิต
    2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

tqf 2

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (TQF2-Geography2560.pdf)เอกสารแนบมคอ.2 ภูมิศาสตร์ ปรับปรุง 256062676 kB7162020-10-26 06:52

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
Bachelor of Arts Program in History
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

 

ปรัชญา
ประวัติศาสตร์คือรากฐานแห่งพลังสร้างสังคม

 

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมในอนาคต
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. สามารถผลิตงานวิชาการและงานวิจัยตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ได้
4. เป็นคนมีเหตุผล และจริยธรรม สามารถนำความรู้และทักษะจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป

 

โครงสร้างหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
  2.1 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ   48 หน่วยกิต
    2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2.2 วิชาโท   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
Bachelor of Arts Program in Sociology for Development
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

 

ปรัชญา
สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและวิชาการ

 

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีทักษะความรู้และทักษะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ นำไปปฏิบัติจริงและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ในศาสตร์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีศิลป์ในการวิเคราะห์และบูรณาการทักษะความรู้เพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำวิจัย นำความรู้ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทย โดยมีศักยภาพและความสามารถในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมได้

 

โครงสร้างหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 93 หน่วยกิต
  2.1 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 39 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
  2.3 วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Social Studies
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

 

ปรัชญา
ครูสังคมศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการหลักการ แนวคิด ความเชี่ยวชาญทางสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองตื่นรู้ของสังคม

 

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ใฝ่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดการความรู้และจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาอย่างบูรณาการ ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศึกษา ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
3. มีความเป็นผู้นำทางสังคมศึกษา มีความสามารถในการพิจารณาและแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม และปฏิบัติได้ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยใช้หลักประชาธิปไตย
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนึกในความเป็นไทย และเป็นพลเมืองดีของสังคมโลก

 

 

โครงสร้างหลักสูตร      
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต ดังนี้      
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน     131 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
    2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ   49 หน่วยกิต
      2.1.1.1 วิชาชีพครู   33 หน่วยกิต
      2.1.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน   4 หน่วยกิต
      2.1.1.3 วิชาการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   12 หน่วยกิต
    2.1.2 วิชาชีพครูเลือก   2 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ   68 หน่วยกิต
    2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก   6 หน่วยกิต
    2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต

tqf 1  tqf 2

a-covid-19-under-slide

news-c-bar

เกี่ยวกับคณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5ปี), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ทุนการศึกษาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาทั้งในระดับริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 200 ทุน เพื่อสนับสนุนการเรียนและการทำกิจกรรมสำหรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีทุนจากหน่วยงานภายนอกและทุนกู้ยืมพิเศษสำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์

กิจกรรมและความร่วมมือ

คณะสังคมศาสตร์มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนิสิตและกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่รับใช้สังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Meiji University, Japan

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

Green Office


 

ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. สื่อสาร สร้างความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประชาคมคณะสังคมศาสตร์
3. ใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ลดปริมาณขยะและจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกระบวนการ
5. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
6. ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวและประกาศ สังคมศาสตร์

ข่าวสารอัพเดท กิจกรรม และการรับสมัครงาน

 

  1. ข่าวและประกาศ
  2. ข่าววิจัย
  3. ข่าวกิจการนิสิต
  4. ข่าวที่มีผู้เปิดอ่านล่าสุด
  5. แนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
  6. สรุปองค์ความรู้บริการวิชาการ

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  


 ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

สรุปองค์ความรู้บริการวิชาการ

รวมเนื้อหา สรุปองค์ความรู้การบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ) และ งานนโยบายและแผน 

เนื้อหาสรุปองค์ความรู้ (KM) CLICK ←

สายตรง คณบดี

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในติดต่อและประสานงาน ผ่านทางอีเมล DEAN.SOCSWU@GMAIL.COM หรือฟอร์มติดต่อนี้

: 4 + 6 =