หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ มคอ.2
1.  31176201 - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  1/2562   รายละเอียด มคอ.2  
2.  30016001 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  
3.  30036001 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  
4.  30116001 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  
5.  31066001 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  
6.  31115901 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 1/2559   รายละเอียด มคอ.2  
7.  30035501 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1/2555   รายละเอียด มคอ.2  
8.  30115501 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1/2555   รายละเอียด มคอ.2  
9.  31065501 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1/2555   รายละเอียด มคอ.2  
10.30015501 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1/2555   รายละเอียด มคอ.2  
11.31026001 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  
12.31025501 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 1/2555   รายละเอียด มคอ.2  
13.30046001 - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 1/2560    รายละเอียด มคอ.2  
14.30045501 - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 1/2555    รายละเอียด มคอ.2  
15.30236201 - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 1/2562 รายละเอียด มคอ.2
16.30236001 - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5 ปี) 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  
17.31136002 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  
18.30235601 - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5 ปี) 1/2556   รายละเอียด มคอ.2  
19.30065501 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง 1/2555   รายละเอียด มคอ.2  

 

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ มคอ.2
1.  951696201 - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทางสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)       1/2562               รายละเอียด มคอ.2        
2.  950576101 - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 1/2561   รายละเอียด มคอ.2  
3.  951026101 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 1/2561   รายละเอียด มคอ.2  
4.  960646201 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 1/2562   รายละเอียด มคอ.2  
5.  950975501 – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1/2555   รายละเอียด มคอ.2  
6.  950575701 - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1/2557   รายละเอียด มคอ.2  
7.  951465501 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 1/2555   รายละเอียด มคอ.2  
8.  951466001 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 1/2560 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  
9.  951025601 - หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 1/2556   รายละเอียด มคอ.2  

 

หลักสูตรใหม่ที่เปิดสอน ปี 2563

ชื่อหลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ เกี่ยวกับหลักสูตร
1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม (หลักสูตรใหม- พ.ศ. 2563)       1/2563         รายละเอียด  
2.  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 1/2563   รายละเอียด  
3.  หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 1/2563   รายละเอียด  

 

สื่อสังคมออนไลน์
ลำดับ หัวข้อ ปีการศึกษา ดาวน์โหลด
1 การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2555
2 แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต 2556
3 แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2557
4 โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง สุนทรียสนทนา 2558
5 โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง “Active Learning” การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 2559
6 โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 2560

policy committee

เกี่ยวกับคณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5ปี), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ทุนการศึกษาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาทั้งในระดับริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 200 ทุน เพื่อสนับสนุนการเรียนและการทำกิจกรรมสำหรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีทุนจากหน่วยงานภายนอกและทุนกู้ยืมพิเศษสำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์

กิจกรรมและความร่วมมือ

คณะสังคมศาสตร์มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนิสิตและกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่รับใช้สังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Meiji University, Japan

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

ข่าวและประกาศ สังคมศาสตร์

ข่าวสารอัพเดท กิจกรรม และการรับสมัครงาน

 

  1. ข่าวและประกาศ
  2. ข่าววิจัย
  3. ข่าวกิจการนิสิต
  4. ข่าวที่มีผู้เปิดอ่านล่าสุด

สายตรง คณบดี

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในติดต่อและประสานงาน ผ่านทางอีเมล DEAN.SOCSWU@GMAIL.COM หรือฟอร์มติดต่อนี้

: 10 + 10 =