Information
2396 hits 07 มีนาคม 2562 หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

Information
พิมพ์ Super User

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
Doctor of Philosophy Program in Geoinformatics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
Doctor of Philosophy (Geoinformatics)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 

รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2.1

 

ปรัชญา
ภูมิสารสนเทศเพื่อการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้เชิงพื้นที่ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เชิงลึกได้
1.3.2 สามารถค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงพื้นที่เชิงลึก โดยใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
1.3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสังคม โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการประมวลความรู้หลายๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.4 มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนัก มีจิตสานึกในการนาความรู้ทางภูมิสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ

 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะกับสถาบันการศึกษาและวิจัยในต่างประเทศ ได้แก่
(1) School of Geography, Faculty of Environment, University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร
(2) International for Climate and Environment Sciences (ICCES), Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.อาจารย์ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
2.นักบริหาร นักวิชาการ/นักวิจัย และนักพัฒนาแบบจำลองภูมิสารสนเทศขั้นสูง
3.ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Consultant)
4.พนักงานในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศขั้นสูง
5.นักพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 

เกี่ยวกับคณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5ปี), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ทุนการศึกษาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาทั้งในระดับริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 200 ทุน เพื่อสนับสนุนการเรียนและการทำกิจกรรมสำหรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีทุนจากหน่วยงานภายนอกและทุนกู้ยืมพิเศษสำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์

กิจกรรมและความร่วมมือ

คณะสังคมศาสตร์มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนิสิตและกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่รับใช้สังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Meiji University, Japan

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

ข่าวและประกาศ สังคมศาสตร์

ข่าวสารอัพเดท กิจกรรม และการรับสมัครงาน

 

  1. ข่าวและประกาศ
  2. ข่าววิจัย
  3. ข่าวกิจการนิสิต
  4. ข่าวที่มีผู้เปิดอ่านล่าสุด
  5. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2/2564

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

สายตรง คณบดี

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในติดต่อและประสานงาน ผ่านทางอีเมล DEAN.SOCSWU@GMAIL.COM หรือฟอร์มติดต่อนี้

: 7 + 6 =