พิมพ์
หมวด: หลักสูตรระดับปริญญาโท
ฮิต: 5617
Information
5617 hits 07 มีนาคม 2562 หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม

Information
Super User

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม
Master of Arts Program in Social Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางสังคม)
Master of Arts (Social Management)

 

ปรัชญา
การบูรณาการศาสตร์ทางสังคมศาสตร์สู่การบูรณาการทางสังคมอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม ทีมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการบูรณาการทางสังคมศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
2. มีทักษะด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่นำไปใช้แก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์บูรณาการศาสตร์ใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ได้แก่ Meiji University ประเทศญีปุ่น

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ นักพัฒนาสังคม บุคลากรสายทรัพยากรบุคคล
2. นักบริหารจัดการทางสังคม ผู้จัดการด้านการพัฒนา ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ผู้บริหารหรือบุคลากร องค์กรทางสังคม ข้าราชการภาครัฐ พนักงานในกำกับของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน