พิมพ์
หมวด: หลักสูตรระดับปริญญาโท
ฮิต: 5253
Information
5253 hits 07 มีนาคม 2562 หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

Information
Super User

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
Master of Public Administration Program in Public Policy

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)
Master of Public Administration (Public Policy)

 

ปรัชญา
นโยบายสาธารณะเป็นศาสตร์ว่าด้วยการนำไปสู่การคิดชอบ การปฏิบัติชอบ และการมีจิตสำนึกสาธารณะ

 

วัตถุประสงค์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะอย่างลึกซึ้ง
(3) มีความรู้และความสามารถในการวิจัยทางนโยบายสาธารณะ
(4) มีความสามารถในการน าความรู้ทางนโยบายสาธารณะไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้ เช่น เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง พนักงานสอบสวนและสืบสวน พนักงานปราบปรามยาเสพติด ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พนักงานการเลือกตั้ง อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิจัย นักปกครอง นักบริหารงานบุคคล นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ในสถานทูตและสถานกงสุล เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ (เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฯลฯ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น

 

tqf 2