Information
2965 hits 07 มีนาคม 2562 หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Information
พิมพ์ Super User

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
Master of Arts Program in History

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
Master of Arts (History)

 

ปรัชญา
ประวัติศาสตร์เป็นฐานแห่งการเข้าใจสังคมตนเองและประชาคมอื่น

 

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีจริยธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ
2. มีความรู้ลึกซึ้งทางด้านประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์เอเชียหรือประวัติศาสตร์ตะวันตกและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
3. สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์หรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจความเป็นไปของสังคมและนผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสงัคม
4. มีศักยภาพในการวิจัยทางประวัติศาสตร์สามารถบูรณาการความรู้และเครื่องมือการวิจัยจากศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ และตอบสนองความต้องการของสังคม

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ครู/อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือสังคมศึกษา
(2) นักวิจัยและนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์
(3) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน
(4) ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในหน่วยงานด้านการต่างประเทศ ด้านหอจดหมายเหตุด้านวัฒนธรรมและด้านพิพิธภัณฑ์

 

tqf 2

a-covid-19-under-slide

news-c-bar

เกี่ยวกับคณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5ปี), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ทุนการศึกษาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาทั้งในระดับริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 200 ทุน เพื่อสนับสนุนการเรียนและการทำกิจกรรมสำหรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีทุนจากหน่วยงานภายนอกและทุนกู้ยืมพิเศษสำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์

กิจกรรมและความร่วมมือ

คณะสังคมศาสตร์มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนิสิตและกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่รับใช้สังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Meiji University, Japan

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

ข่าวและประกาศ สังคมศาสตร์

ข่าวสารอัพเดท กิจกรรม และการรับสมัครงาน

 

  1. ข่าวและประกาศ
  2. ข่าววิจัย
  3. ข่าวกิจการนิสิต
  4. ข่าวที่มีผู้เปิดอ่านล่าสุด
  5. แนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 

สายตรง คณบดี

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในติดต่อและประสานงาน ผ่านทางอีเมล DEAN.SOCSWU@GMAIL.COM หรือฟอร์มติดต่อนี้

: 2 + 8 =