พิมพ์
หมวด: หลักสูตรระดับปริญญาโท
ฮิต: 3023
Information
3023 hits 07 มีนาคม 2562 หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

Information
Super User

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
Master of Science Program in Geoinformatics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
Master of Science (Geoinformatics)

 

ปรัชญา
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. สามารถค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
2. สามารถบูรณาการความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนัก มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัยร่วมกัน

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-นักวิชาการ/นักวิจัยและนักพัฒนาแบบจำลองภูมิสารสนเทศ
-ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Consultant)
-พนักงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
-นักพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่

 

tqf 2