Information
3872 hits 05 มีนาคม 2562 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Information
Super User

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science Program
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ปรัชญา
รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ว่าด้วยการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ ชี้นำและประสานการพัฒนาสังคมระดับต่างๆ บนฐานคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

 วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม เปิดรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับและอดทนต่อความแตกต่าง ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2. มีความรู้ทางวิชาการรัฐศาสตร์ในภาพรวมและเฉพาะสาขา สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ได้จริงกับสภาพสังคมพหุลักษณ์
3. สามารถวิเคราะห์ระบบ โครงสร้างรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมการเมืองต่างๆ อันนำไปสู่การพัฒนา สร้างสรรค์นโยบาย และแบบแผนการจัดการปกครองโดยประสาน ความร่วมมือเครือข่ายภาคี ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้

โครงสร้างหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต
  2.1 วิชาแกน 39 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอก 36 หน่วยกิต
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ  21 หน่วยกิต
    2.2.2 วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
  2.3 วิชาฝึกงานหรือการศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์  3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาโท 15 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

 

a-covid-19-under-slide

news-c-bar

เกี่ยวกับคณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5ปี), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ทุนการศึกษาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาทั้งในระดับริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 200 ทุน เพื่อสนับสนุนการเรียนและการทำกิจกรรมสำหรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีทุนจากหน่วยงานภายนอกและทุนกู้ยืมพิเศษสำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์

กิจกรรมและความร่วมมือ

คณะสังคมศาสตร์มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนิสิตและกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่รับใช้สังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Meiji University, Japan

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

ข่าวและประกาศ สังคมศาสตร์

ข่าวสารอัพเดท กิจกรรม และการรับสมัครงาน

 

  1. ข่าวและประกาศ
  2. ข่าววิจัย
  3. ข่าวกิจการนิสิต
  4. ข่าวที่มีผู้เปิดอ่านล่าสุด
  5. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2/2564

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

สายตรง คณบดี

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในติดต่อและประสานงาน ผ่านทางอีเมล DEAN.SOCSWU@GMAIL.COM หรือฟอร์มติดต่อนี้

: 1 + 10 =