Information
2080 hits 05 มีนาคม 2562 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Information
พิมพ์ Super User

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
Bachelor of Arts Program in History
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

 

ปรัชญา
ประวัติศาสตร์คือรากฐานแห่งพลังสร้างสังคม

 

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมในอนาคต
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. สามารถผลิตงานวิชาการและงานวิจัยตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ได้
4. เป็นคนมีเหตุผล และจริยธรรม สามารถนำความรู้และทักษะจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป

 

โครงสร้างหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
  2.1 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ   48 หน่วยกิต
    2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2.2 วิชาโท   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

 

a-covid-19-under-slide

news-c-bar

เกี่ยวกับคณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5ปี), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ทุนการศึกษาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาทั้งในระดับริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 200 ทุน เพื่อสนับสนุนการเรียนและการทำกิจกรรมสำหรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีทุนจากหน่วยงานภายนอกและทุนกู้ยืมพิเศษสำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์

กิจกรรมและความร่วมมือ

คณะสังคมศาสตร์มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนิสิตและกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่รับใช้สังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Meiji University, Japan

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

ข่าวและประกาศ สังคมศาสตร์

ข่าวสารอัพเดท กิจกรรม และการรับสมัครงาน

 

  1. ข่าวและประกาศ
  2. ข่าววิจัย
  3. ข่าวกิจการนิสิต
  4. ข่าวที่มีผู้เปิดอ่านล่าสุด
  5. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2/2564

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

สายตรง คณบดี

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในติดต่อและประสานงาน ผ่านทางอีเมล DEAN.SOCSWU@GMAIL.COM หรือฟอร์มติดต่อนี้

: 13 + 7 =