ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย นางสาว ณัฐพร ไทยจงรักษ์
English  MISS NATHAPORN THAIJONRAK
ที่อยู่ปัจจุบัน

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ติดต่อ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 11762
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก Docteur Histoire et civilisations, Université de Paris VII (Diderot), ฝรั่งเศส
ระดับปริญญาโท อ.ม. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master II Recherche Histoire desmondes méditerranéens, européens et africains, Université de Provence (Aix-Marseille I), ฝรั่งเศส
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประวัติการทำงาน

2549-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                            

 

งานด้านการสอน (อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

วิชาระดับปริญญาโท/เอก
 • วิชาที่ 1
 • วิชาที่ 2
 • วิชาที่ 3
 • วิชาที่ 4
 • วิชาที่ 5
 • วิชาที่ 6
 • วิชาที่ 7
 • วิชาที่ 8
 • วิชาที่ 9
 • วิชาที่ 10
งานด้านอื่นๆ งานด้านบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริการชุมชน

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์ยุโรป

 

ผลงานวิชาการ/วิจัย
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ที่ได้รับทุน

สถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบาย ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชีย ศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า)

2557

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

2. การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ระหว่าง ค.ศ.1863 - 1953: จากเอกสารฝรั่งเศส

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

3. หลักฐานเกี่ยวกับสยามในประเทศ ฝรั่งเศส: ศึกษาจากเอกสารในหอ จดหมายเหตุโพ้นทะเลและหอจดหมาย เหตกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

4. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อลดเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2559

นักวิจัยร่วม ร่วมกับ ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

5. โครงการสำรวจและปรับปรุงขอบเขต ที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

สำนักศิลปากรที่ 1-15 อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

2560

นักวิจัยร่วมร่วมกับอ.ดร. ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาส ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐ วิทยาและอ.ดร.ชูเดช โลศิริ

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการ อาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชีย ศึกษา สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2560

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและ เอเชียศึกษา

7. การยึดครองจันทบุรีและตราดในทัศนะของฝรั่งเศสพ.ศ.2436-2450

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้าโครงการ

 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 ชื่อโครงการวิจัย  แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
 สถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2561

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

2. ผลของการตังศาลตัดสินคดีเขมรแดง ตอสังคมกัมพูชา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2561

หัวหน้าโครงการ

3. การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความส้มพันธุ์ไทย - กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา

สำนักงานสนับสนุน กองทุนวิจัยแห่งขาติ

2561

หัวหน้าโครงการ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย นางสาวิตรี พิสณุพงศ์
English  Mrs. Sawitri Pisnupong
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
ที่อยู่ปัจจุบัน

29/96 หมูบ้านชวนชื่นปิ่นเกล้า – วงแหวน ซอยอัจฉริยะพัฒนา ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

สถานที่ติดต่อ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 11758
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาโท Historical Archaeology, Silpakorn University
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการทำงาน

2549-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                            

 

งานด้านการสอน

วิชาระดับปริญญาโท/เอก
 • วป 501 วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ
 • วป 503 วิธีวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ I
 • วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
 • วป 512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II
 • วป 519 การฝึกวิจัย
 • วป 521 แบบแผนเชิงสถิติของการทดลอง
 • วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
 • วป 712 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV
 • วป 716 การสังเคราะห์งานวิจัย
 • วป 791 การบริหารจัดการโครงการ
งานด้านอื่นๆ งานด้านบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริการชุมชน

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ (ไทย, อินเดีย, เอเชียตะวันออกฉียงใต้)
Historical Archaeology, History of Art (Thailand, India and Southeast Asia)

 

ผลงานวิชาการ/วิจัย
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ที่ได้รับทุน

สถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบาย ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชีย ศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า)

2557

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

2. การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ระหว่าง ค.ศ.1863 - 1953: จากเอกสารฝรั่งเศส

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

3. หลักฐานเกี่ยวกับสยามในประเทศ ฝรั่งเศส: ศึกษาจากเอกสารในหอ จดหมายเหตุโพ้นทะเลและหอจดหมาย เหตกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

4. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อลดเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2559

นักวิจัยร่วม ร่วมกับ ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

5. โครงการสำรวจและปรับปรุงขอบเขต ที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

สำนักศิลปากรที่ 1-15 อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

2560

นักวิจัยร่วมร่วมกับอ.ดร. ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาส ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐ วิทยาและอ.ดร.ชูเดช โลศิริ

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการ อาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชีย ศึกษา สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2560

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและ เอเชียศึกษา

7. การยึดครองจันทบุรีและตราดในทัศนะของฝรั่งเศสพ.ศ.2436-2450

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้าโครงการ

 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 ชื่อโครงการวิจัย  แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
 สถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2561

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

2. ผลของการตังศาลตัดสินคดีเขมรแดง ตอสังคมกัมพูชา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2561

หัวหน้าโครงการ

3. การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความส้มพันธุ์ไทย - กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา

สำนักงานสนับสนุน กองทุนวิจัยแห่งขาติ

2561

หัวหน้าโครงการ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย นางสาวชาคริต ชุ่มวัฒนะ
English  MISS Chakrit Choomwattana
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ปัจจุบัน

29/96 หมูบ้านชวนชื่นปิ่นเกล้า – วงแหวน ซอยอัจฉริยะพัฒนา ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

สถานที่ติดต่อ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 15560
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D English History, Cornell​ University, NY, USA.
ระดับปริญญาโท M.A. European History, Cornell​ University, NY, USA.
ระดับปริญญาตรี B.A.​(First Class Honors) History, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

 

ประวัติการทำงาน

2549-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                            

 

งานด้านการสอน

วิชาระดับปริญญาโท/เอก
 • วป 501 วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ
 • วป 503 วิธีวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ I
 • วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
 • วป 512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II
 • วป 519 การฝึกวิจัย
 • วป 521 แบบแผนเชิงสถิติของการทดลอง
 • วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
 • วป 712 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV
 • วป 716 การสังเคราะห์งานวิจัย
 • วป 791 การบริหารจัดการโครงการ
งานด้านอื่นๆ งานด้านบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริการชุมชน

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อารยธรรมตะวันตก​ ประวัติศาสตร์ยุโรป​และ​ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่
Western Civilization, Modern European and Modern English History

 

ผลงานวิชาการ/วิจัย
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ที่ได้รับทุน

สถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบาย ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชีย ศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า)

2557

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

2. การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ระหว่าง ค.ศ.1863 - 1953: จากเอกสารฝรั่งเศส

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

3. หลักฐานเกี่ยวกับสยามในประเทศ ฝรั่งเศส: ศึกษาจากเอกสารในหอ จดหมายเหตุโพ้นทะเลและหอจดหมาย เหตกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

4. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อลดเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2559

นักวิจัยร่วม ร่วมกับ ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

5. โครงการสำรวจและปรับปรุงขอบเขต ที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

สำนักศิลปากรที่ 1-15 อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

2560

นักวิจัยร่วมร่วมกับอ.ดร. ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาส ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐ วิทยาและอ.ดร.ชูเดช โลศิริ

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการ อาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชีย ศึกษา สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2560

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและ เอเชียศึกษา

7. การยึดครองจันทบุรีและตราดในทัศนะของฝรั่งเศสพ.ศ.2436-2450

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้าโครงการ

 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 ชื่อโครงการวิจัย  แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
 สถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2561

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

2. ผลของการตังศาลตัดสินคดีเขมรแดง ตอสังคมกัมพูชา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2561

หัวหน้าโครงการ

3. การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความส้มพันธุ์ไทย - กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา

สำนักงานสนับสนุน กองทุนวิจัยแห่งขาติ

2561

หัวหน้าโครงการ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย นางสาวจิราพร ตรีวิเศษศร
English  MISS Jiraporn Treewisessorn
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่อยู่ปัจจุบัน

29/96 หมูบ้านชวนชื่นปิ่นเกล้า – วงแหวน ซอยอัจฉริยะพัฒนา ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

สถานที่ติดต่อ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 15560
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D Historical Science, Ural State University, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian
ระดับปริญญาโท M.A. International Relations, Ural State University, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian 
ระดับปริญญาตรี Liberal Arts, Thammasat University, Bangkok, Thailand

 

ประวัติการทำงาน

2549-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                            

 

งานด้านการสอน

วิชาระดับปริญญาโท/เอก
 • วป 501 วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ
 • วป 503 วิธีวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ I
 • วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
 • วป 512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II
 • วป 519 การฝึกวิจัย
 • วป 521 แบบแผนเชิงสถิติของการทดลอง
 • วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
 • วป 712 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV
 • วป 716 การสังเคราะห์งานวิจัย
 • วป 791 การบริหารจัดการโครงการ
งานด้านอื่นๆ งานด้านบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริการชุมชน

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์รัสเซีย กลุ่มเครือรัฐเอกราช รัสเซียศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
History of Russia, Commonwealth of Independent States (CIS), Russian Studies, International Relations

 

ผลงานวิชาการ/วิจัย
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ที่ได้รับทุน

สถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบาย ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชีย ศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า)

2557

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

2. การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ระหว่าง ค.ศ.1863 - 1953: จากเอกสารฝรั่งเศส

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

3. หลักฐานเกี่ยวกับสยามในประเทศ ฝรั่งเศส: ศึกษาจากเอกสารในหอ จดหมายเหตุโพ้นทะเลและหอจดหมาย เหตกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

4. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อลดเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2559

นักวิจัยร่วม ร่วมกับ ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

5. โครงการสำรวจและปรับปรุงขอบเขต ที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

สำนักศิลปากรที่ 1-15 อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

2560

นักวิจัยร่วมร่วมกับอ.ดร. ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาส ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐ วิทยาและอ.ดร.ชูเดช โลศิริ

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการ อาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชีย ศึกษา สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2560

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและ เอเชียศึกษา

7. การยึดครองจันทบุรีและตราดในทัศนะของฝรั่งเศสพ.ศ.2436-2450

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้าโครงการ

 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 ชื่อโครงการวิจัย  แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
 สถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2561

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

2. ผลของการตังศาลตัดสินคดีเขมรแดง ตอสังคมกัมพูชา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2561

หัวหน้าโครงการ

3. การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความส้มพันธุ์ไทย - กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา

สำนักงานสนับสนุน กองทุนวิจัยแห่งขาติ

2561

หัวหน้าโครงการ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย นายชาติชาย มุกสง
English  MR.Chatichai Muksong
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่อยู่ปัจจุบัน

29/96 หมูบ้านชวนชื่นปิ่นเกล้า – วงแหวน ซอยอัจฉริยะพัฒนา ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

สถานที่ติดต่อ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 11763
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D History, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
ระดับปริญญาโท M.A. Histry, Thammasat University, Bangkok, Thailand
ระดับปริญญาตรี LL.B. LAW, Thammasat University, Bangkok, Thailand

 

ประวัติการทำงาน

2549-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                            

 

งานด้านการสอน

วิชาระดับปริญญาโท/เอก
 • วป 501 วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ
 • วป 503 วิธีวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ I
 • วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
 • วป 512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II
 • วป 519 การฝึกวิจัย
 • วป 521 แบบแผนเชิงสถิติของการทดลอง
 • วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
 • วป 712 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV
 • วป 716 การสังเคราะห์งานวิจัย
 • วป 791 การบริหารจัดการโครงการ
งานด้านอื่นๆ งานด้านบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริการชุมชน

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์การแพทย์
Social and​ Cultural History, Medical History

 

ผลงานวิชาการ/วิจัย
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ที่ได้รับทุน

สถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบาย ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชีย ศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า)

2557

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

2. การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ระหว่าง ค.ศ.1863 - 1953: จากเอกสารฝรั่งเศส

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

3. หลักฐานเกี่ยวกับสยามในประเทศ ฝรั่งเศส: ศึกษาจากเอกสารในหอ จดหมายเหตุโพ้นทะเลและหอจดหมาย เหตกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

4. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อลดเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2559

นักวิจัยร่วม ร่วมกับ ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

5. โครงการสำรวจและปรับปรุงขอบเขต ที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

สำนักศิลปากรที่ 1-15 อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

2560

นักวิจัยร่วมร่วมกับอ.ดร. ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาส ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐ วิทยาและอ.ดร.ชูเดช โลศิริ

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการ อาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชีย ศึกษา สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2560

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและ เอเชียศึกษา

7. การยึดครองจันทบุรีและตราดในทัศนะของฝรั่งเศสพ.ศ.2436-2450

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้าโครงการ

 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 ชื่อโครงการวิจัย  แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
 สถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2561

นักวิจัยร่วม ร่วมกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

2. ผลของการตังศาลตัดสินคดีเขมรแดง ตอสังคมกัมพูชา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2561

หัวหน้าโครงการ

3. การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความส้มพันธุ์ไทย - กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา

สำนักงานสนับสนุน กองทุนวิจัยแห่งขาติ

2561

หัวหน้าโครงการ