📢ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา เป็น Web Application แสดงผลในรูปแบบ Web Responsive รองรับการทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์หลากหลาย

ความต้องการของระบบ
🔸 Operating System: Windows 7ขึ้นไป, Mac OS X, IOS, Android, etc.
🔸 Browser: Google Chrome, Firefox, Edge, Safari etc.
🔸 PDF Reader: Adobe Reader, Foxit Reader, etc.
🔸 Spreadsheet: Microsoft Office Excel 2007 ขึ้นไป
🔸 Word processor: Microsoft Office Word 2007 ขึ้นไป

supreme2019

กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ด้วยส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการประสานงานจากหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม และการอบรมขยายผลของชุดวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เดินทางมาอบรมและบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครนายก ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงปณิธานที่จะสืบสานคุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท ส่วนกิจการนิสิต จึงกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้นในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่เอกสารแนบ

30 ต.ค. 62 12:30-16:25 น.
บรรยาย: โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันกษัตริย์ : กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/2561
ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (5004229896.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์78 kB392019-10-17 02:10

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายนนี้

มูลค่าทุนการศึกษา:
ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
– ทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
– ทุนสำหรับนักเรียนมัธยมฯ อาชีวะฯ และอุดมศึกษา
– ทุนสำหรับอาจารย์

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:
ทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมฯ อาชีวะฯ และอุดมศึกษา และทุนสำหรับอาจารย์

คุณสมบัติผู้สมัคร:
– ทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อ่านรายละเอียดที่นี่
– ทุนสำหรับนักเรียนมัธยมฯ อาชีวะฯ และอุดมศึกษา อ่านรายละเอียดที่นี่
– ทุนสำหรับอาจารย์ อ่านรายละเอียดที่นี่

วิธีการสมัคร:
1. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html
2. สมัครในระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.tiscofoundation.org/Online/Startup.aspx

ปิดรับสมัคร:
ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Foundation และ www.tiscofoundation.org

tisco funds 2563

ที่มา 

รับสมัครนิสิตสอนพิเศษโครงการ SWU Tutor โดยมีคุณสมบัติดังนี้
• มีทักษะ มีความสามารถ และมีใจรักในการสอน
• นิสิตที่กำลังศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่ มศว เท่านั้น
• นิสิตมีความสามารถพิเศษด้าน ภาษา ดนตรี กีฬา หรืออื่น ๆ
• นิสิตที่สนใจหารายได้ระหว่างเรียน โดยส่วนกิจการนิสิตจะไม่หักรายได้ใดใดของนิสิต

สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เคาท์เตอร์ 2 งานแนะแนวให้คำปรึกษาส่วนกิจการนิสิตประสานมิตร หรือสมัครออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดหรือลิงค์ ที่นี่ 

swu tutor 2 2562

สำหรับนิสิตที่ทำกิจกรรมอาสากับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
มีขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม ดังนี้
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา ได้ที่ https://bit.ly/2LOlAXH

2. แนบหลักฐาน
- ภาพถ่ายระหว่างนิสิตทำกิจกรรม
- ป้าย/โปสเตอร์/หน้าเว็ปเพจการประกาศรับสมัคร (ถ้ามี)
- กำหนดการ
- ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ
- สำเนาบัตรนิสิต

3. กรอกข้อมูลต่างไให้เรียบร้อย แล้วนำส่งที่งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต

**หมายเหตุ กรณีเป็นองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยต้องให้ผู้ควบคุมดูแลเซ็นชื่อ พร้อมทั้งประทับตราองค์กรนั้น ๆ หากนิสิตได้รับเงินค่าตอบแทนในการทำกิจกรรมจิตอาสา นิสิตจะไม่ได้รับชั่วโมงจิตอาสา ด้วยเหตุที่ว่า "การทำจิตอาสาต้องทำด้วยใจ"

สอบถามเพิ่มเติม : งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต โทร. 02-649-5000 ต่อ 15351 หรือ 21307

studentaffair061062