academic services

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download
โครงการวันเด็กแห่งชาติ “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ” 14 มกราคม 2560 ลานด้านหน้า อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์  
โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม ปี 4 กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน 19 -31 มกราคม 2560

โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 5 กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน

15 ธันวาคม 2559

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook สาหรับครูระดับประถมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมที่ 1: การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตวิชาเอกสังคมศึกษา ASEAN Curriculum Sourcebook 28 มกราคม 2560 คณะสังคมศาสตร์  
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook สาหรับครูระดับประถมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมที่ 2: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook สำหรับครูระดับประถมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2  

 

academic services

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน กิจกรรมการประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 3 ฝ่าย

6 มิถุนายน 2558

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี และ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง และนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

2 มีนาคม 2559

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมสังคมศาสตร์อาสาพาน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

โครงการเด็กดีมีชีวิตพอเพียง ปี 5 ภายใต้โครงการวันเด็กแห่งชาติ

8 - 9 มกราคม 2559

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559 มศว องครักษ์  

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมประชุม 3 ฝ่าย

13 มกราคม 2559

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี และ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม ปี 3

มกราคม 2559 –พฤษภาคม 2559

โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

academic services

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download

รายงานผลโครงการสำรวจความต้องการชุมชน

6 กรกฏาคม 2556

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

26 ธันวาคม 2556

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการประชุม 3 ฝ่าย (พื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก)

13 กรกฏาคม 2556

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี

จังหวัดนครนายก

 
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 3 เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวัดท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

11 มกราคม 2557

ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก และ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

 

โครงการประชุม 3 ฝ่าย (พื้นที่ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน)

16 เมษายน 2557

โรงแรมจัสมินเอ็กเซกคิวทีฟ สวีท สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

 

โครงการเด็กดีมีชีวิตพอเพียง ปี 3

19 เมษายน 2557

ณ โรงเรียนมิฟตาห์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
การสำรวจความต้องการของชุมชน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม: การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของชุมชน ศึกษาความต้องการของชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ)

13 พฤษภาคม 2557

โพธิวิชชาลัย ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม:

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทชุมชน

ศึกษาความต้องการชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

13 พฤษภาคม 2557

ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชนปี 2 ภายใต้กิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

15-17 พฤษภาคม 2557

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

โครงการจัดการความรู้งานบริการวิชาการ (KM) ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

24 พฤษภาคม 2557

ห้องประชุมวัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

รายงานผลโครงการจัดการความรู้งานบริการวิชาการ (KM) ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน

30 พฤษภาคม 2557 ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

academic services

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม ปี 2 ภายใต้กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน

13 – 14 ธันวาคม 2557

บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 
โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม กิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนโครงการร่วมกับชุมชน

16-17 มิถุนายน 2558

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม กิจกรรมการศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ

21-22 มิถุนายน 2558

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

10 มกราคม 2558

มศว องครักษ์ และ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

 
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 3 ภายใต้กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน

6 มีนาคม 2558

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  

โครงการเด็กดี มีชีวิตพอเพียง ปี 4 กิจกรรมค่ายเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการังคืนธรรมชาติสู่ท้องทะเล

12-16 เมษายน 2558

โรงเรียนมิฟตาห์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และ มารีนรีสอร์ท หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี