Information
426 hits 18 พฤศจิกายน 2561 ประชุม อบรม สัมมนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11

Information
พิมพ์ Super User

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11 หัวข้อ "Smart Research and Innovation to thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน "วลัยลักษณ์วิจัย" ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ทากท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทราบ โดยลงทะเบียนในระบบ online ได้ที่ website: https://research.wu.ac.th ทั้งนี้มามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

ประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11