Information
228 hits 22 กันยายน 2562 ข่าวและกิจกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Information

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้แทนคือ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม อนันต์ เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ บุคลากร และยังเป็นประโยชน์กับนิสิตในการมีโอกาสได้เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำนาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ความช่วยเหลือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

ความร่วมมือในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ข่าวประกาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ