Information
268 hits 08 กันยายน 2562 การจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย

จากงานวิจัยสู่ชุมชน โอกาสทางการตลาดของกุนเชียงปลาเพื่อสุขภาพในเขตภาคกลาง

Information
พิมพ์ Super User

research label

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคกุนเชียงปลาในเขตภาคกลาง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภคกุนเชียงปลา และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภคกุนเชียงปลาของกลุ่มตัวอย่างในเขตภาคกลางโดยรวมและรายด้านจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคกุนเชียงปลาบ้างแต่ไม่บ่อย และจะรับประทานในยี่ห้อที่รับประทานประจาคือ กุนเชียงปลากราย จังหวัดสิงห์บุรี เหตุผลที่รับประทาน คือ รสชาติอร่อยตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง จานวนที่ซื้อ คือ 1 แพ็คต่อครั้งมีราคาที่ซื้อ คือ 100 บาท ส่วนใหญ่ระบุว่าซื้อที่ตลาดเป็นประจาและซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจา ผู้บริโภคมีระดับการใช้ปัจจัยในการตัดสินใจรับประทานกุนเชียงในส่วนประสมการตลาด ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางส่งเสริมการจาหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมาก มีระดับการใช้ปัจจัยในการตัดสินใจกุนเชียง ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญกับคุณค่าโภชนาการและด้านรสชาติอร่อย มีระดับการใช้ปัจจัยนี้มากที่สุด ทางด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจมาก

โดย ผศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปัจจุบัน เปลี่ยนตำแหน่งเป็น รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (c2_research_phajongsak.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบโอกาสทางการตลาดของกุนเชียงปลา200 kB02019-09-08 06:46