a-covid-19-under-slide

news-c-bar

เกี่ยวกับคณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5ปี), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ทุนการศึกษาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาทั้งในระดับริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 200 ทุน เพื่อสนับสนุนการเรียนและการทำกิจกรรมสำหรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีทุนจากหน่วยงานภายนอกและทุนกู้ยืมพิเศษสำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์

กิจกรรมและความร่วมมือ

คณะสังคมศาสตร์มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนิสิตและกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่รับใช้สังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Meiji University, Japan

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

ข่าวและประกาศ สังคมศาสตร์

ข่าวสารอัพเดท กิจกรรม และการรับสมัครงาน

 

  1. ข่าวและประกาศ
  2. ข่าววิจัย
  3. ข่าวกิจการนิสิต
  4. ข่าวที่มีผู้เปิดอ่านล่าสุด
  5. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2/2563

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

สายตรง คณบดี

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในติดต่อและประสานงาน ผ่านทางอีเมล DEAN.SOCSWU@GMAIL.COM หรือฟอร์มติดต่อนี้

: 15 + 2 =