a-covid-19-under-slide

news-c-bar

เกี่ยวกับคณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5ปี), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ทุนการศึกษาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาทั้งในระดับริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 200 ทุน เพื่อสนับสนุนการเรียนและการทำกิจกรรมสำหรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีทุนจากหน่วยงานภายนอกและทุนกู้ยืมพิเศษสำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์

กิจกรรมและความร่วมมือ

คณะสังคมศาสตร์มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนิสิตและกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่รับใช้สังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Meiji University, Japan

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

Green Office


 

ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. สื่อสาร สร้างความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประชาคมคณะสังคมศาสตร์
3. ใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ลดปริมาณขยะและจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกระบวนการ
5. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
6. ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวและประกาศ สังคมศาสตร์

ข่าวสารอัพเดท กิจกรรม และการรับสมัครงาน

 

  1. ข่าวและประกาศ
  2. ข่าววิจัย
  3. ข่าวกิจการนิสิต
  4. ข่าวที่มีผู้เปิดอ่านล่าสุด
  5. แนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
  6. สรุปองค์ความรู้บริการวิชาการ

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  


 ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

สรุปองค์ความรู้บริการวิชาการ

รวมเนื้อหา สรุปองค์ความรู้การบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ) และ งานนโยบายและแผน 

เนื้อหาสรุปองค์ความรู้ (KM) CLICK ←

สายตรง คณบดี

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในติดต่อและประสานงาน ผ่านทางอีเมล DEAN.SOCSWU@GMAIL.COM หรือฟอร์มติดต่อนี้

: 13 + 1 =