ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงการอบรม "วิธีดำเนินการ มาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) version 3.0 ของคณะกรรมการจริยธรรม สำหรับพิจารณโครงการวิจัยที่ทำ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงการอบรม "วิธีดำเนินการ มาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) version 3.0 ของคณะกรรมการจริยธรรม สำหรับพิจารณโครงการวิจัยที่ทำ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงการอบรม "วิธีดำเนินการ มาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) version 3.0 ของคณะกรรมการจริยธรรม สำหรับพิจารณโครงการวิจัยที่ทำ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงการอบรม "วิธีดำเนินการ มาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) version 3.0 ของคณะกรรมการจริยธรรม สำหรับพิจารณโครงการวิจัยที่ทำ

visibility 168

                                 ด้วย หน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย โดยคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ ประสงค์จัดโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง โครงการอบรม "วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) version 3.0 ของคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.30 น.ด้วยระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและทำหน้าที่ทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย เพื่อปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับตามแนวทางมาตรฐานที่เป็นสากล

 

                                  ในการนี้ หน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย จึงขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง โครงการอบรม"วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) version 3.0 ของคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30- 15.30 น. ด้วยระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

                                   ทั้งนี้ โครงการอบรมฯ เหมาะสำหรับบุคคลที่ เป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่ สนใจเข้าร่วมเป็ นกรรมการฯ(ใบ certificate ที่ได้รับ ไม่สามารถนำไปใช้ในการยื่นขอรับการพิจารณโครงการวิจัย) โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ QR-Code ภายในวันที่ 22 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสาธิดา พงษ์ศิริเตซ เบอร์โทร. 17503

 

SOPs-V3-2567
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (992)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง "หลักสูตรแนวทาง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH GCP)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง "หลักสูตรแนวทาง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH GCP)

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ
การระบุคำสำคัญ (Key Words) ที่ใช้ในผลงานวิจัย เพื่อจัดกลุ่มงานวิจัยให้อยู่ในเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) บนฐานข้อมูล Scopus

การระบุคำสำคัญ (Key Words) ที่ใช้ในผลงานวิจัย เพื่อจัดกลุ่มงานวิจัยให้อยู่ในเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) บนฐานข้อมูล Scopus