มศว วิจัย ครั้งที่ 13

มศว วิจัย ครั้งที่ 13

มศว วิจัย ครั้งที่ 13

มศว วิจัย ครั้งที่ 13

visibility 1,129

เปิดรับบทความวิจัย (Full paper) ระบบออนไลน์เท่านั้น วันที่ 24 ก.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562 บทความวิจัยที่ประสงค์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 ต้องไม่เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ โดยบทความต้องมาจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
4. สาขาการศึกษา
5. งานวิจัย R2R (Routine to Research) งานวิจัยสถาบัน

ประชาสัมพันธ์ โครงการ การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน

ประชาสัมพันธ์ โครงการ การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน

ขอเชิญคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โถงคณะสังคมศาสตร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

ขอเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ มศว สมัครเข้าร่วมโครงการ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก"
การจัดการความรู้เรื่อง การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

การจัดการความรู้เรื่อง การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12