ประชาสัมพันธ์ โครงการ การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน

ประชาสัมพันธ์ โครงการ การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน

ประชาสัมพันธ์ โครงการ การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน

ประชาสัมพันธ์ โครงการ การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน

visibility 16

ขอเชิญคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โถงคณะสังคมศาสตร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมี คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และเสาวนา การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน โดยวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ 2) ผศ.กัลยาณี กุลชัย 3) อ.ดร. วิศรุต สำลีอ่อน และ 4) อ.ดร. กานต์ระวี วิชัยปะ โดยมี ผศ.ดร. สายชล ปัญญชิต เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตามคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฎในภาพประชาสัมพันธ์  หรือ https://docs.google.com/forms/d/1Rjnr9zkwrJWyBIoAjuDYWFWxuMlO8RhSrlStSUVPOS4/viewform?ts=651fa685&edit_requested=true

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ โทร. 11724

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ
กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชำติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi)