กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

visibility 680

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศในระดับต่างๆ วช. จึงได้ทบทวนกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด “กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2567” ที่มุ่งตอบเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs)และนำส่งผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 

 

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยง การจัดการความรู้และถ่ายทอดการวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2567
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (1,130)
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ    ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ e-Learning หลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (Human Subject Protection)

ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ e-Learning หลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (Human Subject Protection)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์