กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

visibility 128

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศในระดับต่างๆ วช. จึงได้ทบทวนกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด “กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2567” ที่มุ่งตอบเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs)และนำส่งผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 

 

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยง การจัดการความรู้และถ่ายทอดการวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2567
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (31)
บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

SPSS Statistics เป็นซอฟต์แวร์ทางสถิติชั้นนำที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจและการวิจัยที่หลากหลาย มีเทคนิคหลากหลายรวมถึงการวิเคราะห์เฉพาะกิจการทดสอบสมมติฐานและ
มศว วิจัย ครั้งที่ 13

มศว วิจัย ครั้งที่ 13

เปิดรับบทความวิจัย (Full paper) ระบบออนไลน์เท่านั้น วันที่ 24 ก.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562 บทความวิจัยที่ประสงค์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi)