หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

visibility 8,795

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ปรัชญา
ประวัติศาสตร์คือรากฐานแห่งพลังสร้างสังคม

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมในอนาคต
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. สามารถผลิตงานวิชาการและงานวิจัยตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ได้
4. เป็นคนมีเหตุผล และจริยธรรม สามารถนำความรู้และทักษะจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1/2560 รายละเอียด มคอ.2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
1/2565 รายละเอียด มคอ.2

 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต