หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

visibility 11,419

 

             ภาษาไทย     : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science Program

     

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

             ภาษาไทย     ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต

                                  ชื่อย่อ  ร.บ.

              ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science

                                   ชื่อย่อ  : B.Pol.Sc.

 

3.   วิชาเอก/แขนงวิชา

       3.1 การเมืองการปกครอง                    (Politics and Government)

       3.2 รัฐประศาสนศาสตร์                       (Public Administration)

       3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ           (International Relations)

 

 

 

ชื่อหลักสูตร ปีที่ใช้ มคอ.2
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
1/2565
รายละเอียด มคอ.2
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1/2560
รายละเอียด มคอ.2
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ