หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

visibility 4,958

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ปรัชญา
ครูสังคมศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการหลักการ แนวคิด ความเชี่ยวชาญทางสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองตื่นรู้ของสังคม

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ใฝ่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดการความรู้และจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาอย่างบูรณาการ ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศึกษา ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
3. มีความเป็นผู้นำทางสังคมศึกษา มีความสามารถในการพิจารณาและแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม และปฏิบัติได้ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยใช้หลักประชาธิปไตย
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนึกในความเป็นไทย และเป็นพลเมืองดีของสังคมโลก

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 1/2562 รายละเอียด มคอ.2
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5 ปี) 1/2560 รายละเอียด มคอ.2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต