หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

visibility 23,926

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

 

       รหัสหลักสูตร        : 25530091102067

       ชื่อหลักสูตร

              ภาษาไทย     : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

              ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Sociology for Development

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

             ภาษาไทย     ชื่อเต็ม  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

                                 ชื่อย่อ   : ศศ.บ. (สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา)

             ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Arts (Sociology for Development)

                                  ชื่อย่อ   : B.A. (Sociology for Development)

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)

 

            3.1 วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (Urban Community Development)

 

            3.2 วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (Sociological Research for Development)

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร ปีที่ใช้ มคอ.2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 1/2559 รายละเอียด มคอ.2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
1/2565 รายละเอียด มคอ.2

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา