หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

visibility 10,615

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

 

     ชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย:          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

         ภาษาอังกฤษ:      Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

     ภาษาไทย      ชื่อเต็ม:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)

                           ชื่อย่อ:      วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)

     ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม:     Bachelor of Science (Geography and Geoinformatics)

                           ชื่อย่อ:      B.Sc. (Geography and Geoinformatics)

 

 

3.  วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร ปีที่ใช้ มคอ.2
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 1/2562 รายละเอียด มคอ.2
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 1/2565  รายละเอียด มคอ.2

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต