มศว ประกาศนโยบาย No Gift Policy

มศว ประกาศนโยบาย No Gift Policy

มศว ประกาศนโยบาย No Gift Policy

มศว ประกาศนโยบาย No Gift Policy

visibility 1,817

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหารปละบุคลากรทุกคน มีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  2. ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566

ลดโลกร้อนด้วย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

ลดโลกร้อนด้วย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions