เกี่ยวกับวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกี่ยวกับวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกี่ยวกับวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

visibility 1,596

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University

ISSN: 2730-275X

 

ข้อมูลทั่วไปของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) บทความที่ขอตีพิมพ์ในวารสารจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) พิจารณากลั่นกรองทั้งบทความในรูปแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded Peer Review) จำนวน 2 ท่านต่อบทความ วารสารฯ รับพิจารณาบทความประเภท บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Review Article) ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความวิชาการรับเชิญ (Invited Article) ออกเป็นครั้งคราว
          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีรับผลงานวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างไรก็ตาม ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในผลงาน เป็นของผู้นิพนธ์ ผู้ใดที่จะนำผลงานฯ ไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้นิพนธ์เป็นลายลักษณ์อักษร และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเตรียมผลงานวิชาการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้นิพนธ์ทราบล่วงหน้า การพิจารณาของกองบรรณาธิการในการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
          2. เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน
          ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ประชากรศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด สื่อสารมวลชน การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการ การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ สังคมศึกษา สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11725 Email:jsocswu@gmail.com
Website: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS

ที่ปรึกษา

 1. ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ           คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย     คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


หมายเหตุ ; สามารถอ่านวารสารทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์ได้โดย คลิ๊กที่นี่

 
 
วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

วารสารรายฉบับ