การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

visibility 12,852

การอ้างอิงและกรเขียนเอกสารอ้างอิงของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยึดตามแบบการอ้างอิงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แสดงตัวอย่างได้ตามด้านล่างนี้ หรือสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือตามชื่อเว็บไซด์ดังนี้

 

https://lib.swu.ac.th/th/images/researchsupports/apa_swu.pdf

 

 

 

ผู้ส่งบทความสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษาและดูตัวอย่างได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

 

 

 

กองบรรณาธิการ

วารสารรายฉบับ

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics)