กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

visibility 1,358

 

ที่ปรึกษา

 

ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์         

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กองบรรณาธิการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย         

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 กองบรรณาธิการภายนอก

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จันทร์แก้ว                  

 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา

ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร               

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์อนันต์ชัย  เลาหะพันธุ                  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช        

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานนท์          

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย  โกวรรธนะกุล       

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ           

                                                         

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริ  ฟูวงศ์เจริญ              

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชานุบาล           

คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์  วงศาโรจน์        

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ประสงค์ทัน       

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.มาตรินี  รักษ์ตานนท์ชัย                  

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ศยามล  เจริญรัตน์                                 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการภายใน

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล             

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  มูลศิลป์                    

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา          

   

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร  ไทยจงรักษ์          

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.กฤติยา  คันธโชติ      

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  อติเวทิน                          

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองจัดการ

 

 

นางสาวนนทพร  มีศิริ                                 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางเบญจมาศ  เขมาศักดาสรรค์                      

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสินินาฎ  ตรีเพ็ชร์                              

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

นายอนุพนธ์  คำปัน                                   

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

นางสาวนุชนาถ อุทัศน์   

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

แบบเสนอผลงานวิชาการแบบรับรองบทความวิจัย

แบบเสนอผลงานวิชาการแบบรับรองบทความวิจัย

วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง