วารสารคณะสังคมศาสตร์

วารสารคณะสังคมศาสตร์

Vol. 26 No. 1 (2566): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

Vol. 26 No. 1 (2566): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

Vol. 26 No. 1 (2566): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)
Vol. 25 No. 2 (2565): ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

Vol. 25 No. 2 (2565): ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

Vol. 25 No. 2 (2565): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)
Vol. 25 No. 1 (2565): ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

Vol. 25 No. 1 (2565): ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

Vol. 25 No. 1 (2565): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
Vol 24, No 2 (2564): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

Vol 24, No 2 (2564): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol 24, No 2 (2564): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
Vol 24, No 1 (2564): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

Vol 24, No 1 (2564): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2564)
Vol 23, No 2 (2563): ปีที่23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

Vol 23, No 2 (2563): ปีที่23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol 23, No 2 (2563): ปีที่23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
Vol 23, No 1 (2563): ปีที่23 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2563

Vol 23, No 1 (2563): ปีที่23 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol 23, No 1 (2563): ปีที่23 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
Vol 22, No 2 (2562): ปีที่22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Vol 22, No 2 (2562): ปีที่22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol 22, No 2 (2562): ปีที่22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
Vol 22, No 1 (2562): ปีที่22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

Vol 22, No 1 (2562): ปีที่22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol 22, No 1 (2562): ปีที่22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562