คำกล่าวต้อนรับ

คณะสังคมศาสตร์ ขอต้อนรับนิสิตใหม่ 2563 ทุกๆ ท่านขอแสดงความยินดีและแสดงความรู้สึกที่ขอเป็นกำลังใจมอบให้นิสิตใหม่ ดังนี้ 1. ความภูมิใจ ในฐานะครู นิสิต เลือกคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่ตั้งในการแสวงหาความรู้ และสร้างคุณค่าให้ตนเองเพื่อไปสร้างคุณค่าต่อสังคม 2. แสดงความยินดี กับความสมหวัง ขอให้สมหวังในการเรียน การสอบ สมหวังได้เรียนเพิ่มความรู้มีอนาคตสดใส ทุกคนรอบข้างที่ชื่นชมในฐานะที่ได้ประสบความสำเร็จในระดับ...

Read more

ปรัชญา "สังคมศาสตร์เพื่อสังคม"

แนะนำคณะสังคมศาสตร์ และระเบียบข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ยังไม่ได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ..

หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, ภาควิชาประวัติศาสตร์ 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์, ภาควิชารัฐศาสตร์ 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอก 1.1 การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 1.2 รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)..

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้ 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้ 1.1 ภาษาไทย กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 1.2 ภาษาต่างประเทศ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)..

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ปรัชญา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ..

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Bachelor of Arts Program in History หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์คือรากฐานแห่งพลังสร้างสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการ..

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Political Science Program หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ปรัชญา รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ว่าด้วยการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ ชี้นำและประสานการพัฒนาสังคมระดับต่างๆ บนฐานคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้..

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Sociology for Development หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะความรู้และทักษะในการวิจัย..

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

Bachelor of Education Program in Social Studies หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ปรัชญา ครูสังคมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองดี วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีความรู้ ใฝ่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง..

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Laws Program หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ปรัชญา ความรู้คู่จริยธรรม เพื่อความยุติธรรมนำสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานกฎหมาย พลวัตทางนิติศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเข้าใจกฎหมายในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต..

วิชาโทประวัติศาสตร์ (Minor in History)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิชาโทประวัติศาสตร์ กำหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้ ปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) HI 212 Modern Thai History ปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6)..

วิชาโทรัฐศาสตร์ (Minor in Political Science)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิชาโทรัฐศาสตร์ กำหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต ดังนี้ รฐ 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) PO 101 Introduction to Political Science รฐ 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)..

วิชาโทสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (Minor in Sociology for Development)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ วิชาโทสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา กำหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้ วิชาโทบังคับ กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ดังนี้ สค 314 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) SO 314 Sociology for Development..