คำกล่าวต้อนรับ

ขอต้อนรับนิสิตใหม่ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2561 ขอแสดงความยินดีและแสดงความรู้สึกที่ขอเป็นกำลังใจมอบให้นิสิตใหม่ ดังนี้
1. ขอแสดงความภูมิใจ ในฐานะครู ที่นิสิตทุกท่านเลือกคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่ตั้งในการแสวงหาความรู้ และสร้างคุณค่ากับสังคม
2. ขอแสดงความยินดี ยินดีกับความสมหวัง สมหวังในการเรียนการสอบ..

More Info

ปรัชญา "สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม" วิสัยทัศน์ "สังคมศาสตร์เพื่อสังคม"

แนะนำคณะสังคมศาสตร์ และระเบียบข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ยังไม่ได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ..

หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาบริหารธุรกิจ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม, ภาควิชาภูมิศาสตร์ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, ภาควิชาประวัติศาสตร์ 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต..

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้ วิชาบังคับ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ดังนี้ 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 1.1 ภาษาไทย 3 หน่วยกิต 1.2 ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 3 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 8 หน่วยกิต..

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

Bachelor of Business Administration Program ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อย่อ : บธ.บ. ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration ชื่อย่อ : B.B.A. วิชาเอก 1. วิชาเอกการเงิน (Finance) 2. วิชาเอกการตลาด (Marketing) 3. วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)..

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hotel ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) ชื่อย่อ : บธ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Tourism and Hotel) ชื่อย่อ : B.B.A. (Tourism and Hotel)..

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) ปรัชญา ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้งานบัญชี สร้างนักบัญชีที่ดีมีจริยธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ..

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม (Bachelor of Business Administration Program in Social Business) ปรัชญา สร้างผู้ประกอบการทางสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดยคำนึงถึงสังคม ชุมชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ..

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics) ปรัชญา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการฝึกปฏิบัติและการศึกษาในพื้นที่จริง..

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (Bachelor of Arts Program in History) ปรัชญา ประวัติศาสตร์คือรากฐานแห่งพลังสร้างสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมในอนาคต..

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science Program) ปรัชญา รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ว่าด้วยการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ ชี้นำและประสานการพัฒนาสังคมระดับต่างๆ บนฐานคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม เปิดรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับและอดทนต่อความแตกต่าง ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ..

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (Bachelor of Arts Program in Sociology for Development ปรัชญา) สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะความรู้และทักษะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ นำไปปฏิบัติจริงและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ..

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (Bachelor of Education Program in Social Studies) ปรัชญา ครูสังคมศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการหลักการ แนวคิด ความเชี่ยวชาญทางสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองตื่นรู้ของสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีความรู้ ใฝ่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดการความรู้และจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาอย่างบูรณาการ..

วิชาโทประวัติศาสตร์ (Minor in History)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิชาโทประวัติศาสตร์ กำหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้ ปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) HI 212 Modern Thai History ปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6)..

วิชาโทรัฐศาสตร์ (Minor in Political Science)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิชาโทรัฐศาสตร์ กำหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต ดังนี้ รฐ 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) PO 101 Introduction to Political Science รฐ 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)..

วิชาโทสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (Minor in Sociology for Development)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ วิชาโทสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา กำหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้ วิชาโทบังคับ กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ดังนี้ สค 314 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) SO 314 Sociology for Development..