คำกล่าวต้อนรับ

จาก คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ต้อนรับนิสิต คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2560 ขอมอบความรู้สึกกับ 3 ความรู้สึก เพื่อนิสิตใหม่รู้สึกดังนี้ 1. ความภูมิใจ ในฐานะครู ที่ทุกท่านเลือก มศว เป็นที่ตั้งในการแสวงหาความรู้ และสร้างคุณค่ากับสังคม 2. ความยินดี ยินดีกับความสมหวัง ซึ่งย่อมดีกว่าหลายคนที่ผิดหวัง สมหวังได้เรียนเพิ่มความรู้มีอนาคตสดใส ทุกคนรอบข้างที่ชื่นชมในฐานะที่ได้ประสบความสำเร็จในระดับเบื้องต้นของการก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้สถาบันอันทรงเกียรติ แห่งนี้..

More Info

ปรัชญา "สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม" วิสัยทัศน์ "สังคมศาสตร์เพื่อสังคม"

แนะนำคณะสังคมศาสตร์ และระเบียบข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ยังไม่ได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ..

หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาบริหารธุรกิจ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม, ภาควิชาภูมิศาสตร์ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, ภาควิชาประวัติศาสตร์ 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต..

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552* กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้ 1. กลุ่มวิชาภาษา กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้ 1.1 ภาษาไทย กำหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 1.2 ภาษาต่างประเทศ กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต..

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

Bachelor of Business Administration Program ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อย่อ : บธ.บ. ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration ชื่อย่อ : B.B.A. วิชาเอก 1. วิชาเอกการเงิน (Finance) 2. วิชาเอกการตลาด (Marketing) 3. วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)..

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hotel ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) ชื่อย่อ : บธ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Tourism and Hotel) ชื่อย่อ : B.B.A. (Tourism and Hotel)..

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต ชื่อย่อ : บช.บ. ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Accountancy ชื่อย่อ : B.Acc...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

Bachelor of Business Administration Program in Social Business ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเพื่อสังคม) ชื่อย่อ : บธ.บ. (ธุรกิจเพื่อสังคม)ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Social Business) ชื่อย่อ : B.B.A. (Social Business)..

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) ชื่อย่อ : วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Geography and Geoinformatics) ชื่อย่อ : B.Sc. (Geography and Geoinformatics)..

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Bachelor of Arts Program in History ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (History) ชื่อย่อ : B.A. (History)..

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Political Science Program ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ : ร.บ.ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science ชื่อย่อ : B.Pol.Sc. วิชาเอก 1. การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 2. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)..

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Sociology for Development ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา) ชื่อย่อ : ศศ.บ. (สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Sociology for Development) ชื่อย่อ : B.A. (Sociology for Development) วิชาเอก 1. การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (Sociological Research for Development) 2. การพัฒนาชุมชนเมือง (Urban Community Development)..

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)

Bachelor of Education Program in Social Studies ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา) ชื่อย่อ : กศ.บ. (สังคมศึกษา) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Social Studies) ชื่อย่อ : B.Ed. (Social Studies)..

วิชาโทประวัติศาสตร์ (Minor in History)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิชาโทประวัติศาสตร์ กำหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้ ปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) HI 212 Modern Thai History ปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6)..

วิชาโทรัฐศาสตร์ (Minor in Political Science)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิชาโทรัฐศาสตร์ กำหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต ดังนี้ รฐ 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) PO 101 Introduction to Political Science รฐ 102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)..

วิชาโทสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (Minor in Sociology for Development)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ วิชาโทสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา กำหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้ วิชาโทบังคับ กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ดังนี้ สค 314 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) SO 314 Sociology for Development..