แนะนำคณะสังคมศาสตร์

คำกล่าวต้อนรับจากคณบดี

ส่วนที่ 1 ภาควิชาบริหารธุรกิจ

-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่อง

เที่ยวและการโรงแรม

โปรแกรม acrobat reader สำหรับอ่านเอกสาร