แนะนำคณะสังคมศาสตร์

คำกล่าวต้อนรับจากคณบดี

ส่วนที่ 1 ภาควิชาบริหารธุรกิจ

ส่วนที่ 2 ภาควิชาภูมิศาสตร์

ส่วนที่ 3 ภาควิชาประวัติศาสตร์

ส่วนที่ 4 ภาควิชาสังคมวิทยา

ส่วนที่ 5 ภาควิชารัฐศาสตร์

โปรแกรม acrobat reader สำหรับอ่านเอกสาร