สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1/2555

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

มคอ 3-4

มคอ5-6

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชื่อไฟล์ (PDF)

ชื่อไฟล์ (PDF)

HI 111

Thai Civilization

3 (3-0-6)

T3_HI111_1_55

T5_HI111_1_55

SWU 112

THAI LITERARY REVIEW

 

T3_SWU112_1_55

T5_SWU112_1_55

SWU141

INFORMATION LITERACY SKILLS

(2-2-5)

T3_SWU141_1_55

T5_SWU141_1_55

SWU151

General Education for Human Development)

3(2-2-5)

T3_SWU151_1_55

T5_SWU151_1_55

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ภาคเรียนที่ 1/2558

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ.3

มคอ.5

หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

SO112

Introduction to Sociology

3(3-0-6)

T3_SO112_1_2558

T5_SO112_1_2558

SO113

Introduction to Anthropology

3(3-0-6)

T3_SO113_1_2558

T5_SO113_1_2558

SO114

Thai Society and Global Issues

3(3-0-6)

T3_SO114_1_2558

T5_SO114_1_2558

SO115

English for Development I

3(2-2-5)

T3_SO115_1_2558

T5_SO115_1_2558

SO116

Urban Studies

3(3-0-6)

T3_SO116_1_2558

T5_SO116_1_2558

SO211 (B01)

Human Rights and Good Governance

3(3-0-6)

T3_SO211_1_2558

T5_SO211_1_2558 (B01)

SO231

Social  Problem

3(3-0-6)

T3_SO231_1_2558

T5_SO231_1_2558

SO311

Research Methods in Social Sciences

3(2-2-5)

T3_SO311_1_2558

T5_SO311_1_2558

SO312 (B01)

Statistics for Social Scientists

3(2-2-5)

T3_SO312_1_2558

T5_SO312_1_2558

SO312 (B02)

Statistics for Social Scientists

3(2-2-5)

T3_SO312_1_2558

T5_SO312_1_2558

SO315

English for Development III

3(2-2-5)

T3_SO315_1_2558

T5_SO315_1_2558

หมวดวิชาเอกบังคับ

SO222

Community Development Process

3(3-0-6)

T3_SO222_1_2558

T5_SO222_1_2558

SO223

Social Policy and Planning

3(3-0-6)

T3_SO223_1_2558

T5_SO223_1_2558

SO321 (B01)

Leadership and Ethics for Development

3(3-0-6)

T3_SO321_1_2558 (B01)

T5_SO321_1_2558 (B01)

SO324

Urban Community Development Pre-Practicum

3(2-2-5)

T3_SO324_1_2558

T5_SO324_1_2558

หมวดวิชาเอกเลือก

SO141

Social Welfare

3(3-0-6)

T3_SO141_1_2558

T5_SO141_1_2558

SO151

Modernization and Urban Life

3(3-0-6)

T3_SO151_1_2558

T5_SO151_1_2558

SO232

SOCIAL PSYCHOLOGY

3(3-0-6)

T3_SO232_1_2558

T5_SO232_1_2558

SO233

Laws for Development

3(3-0-6)

T3_SO233_1_2558

T5_SO233_1_2558

SO236

Religion and Development

3(3-0-6)

T3_SO236_1_2558

T5_SO236_1_2558

SO237

State and Development

3(3-0-6)

T3_SO237_1_2558

T5_SO237_1_2558

SO241

Gender and Development

3(3-0-6)

T3_SO241_1_2558

T5_SO241_1_2558

SO251

Ethnic Relations

3(3-0-6)

T3_SO251_1_2558

T5_SO251_1_2558

SO316

Development of Person’s and Group’s Competence

3(3-0-6)

T3_SO316_1_2558

T5_SO316_1_2558

SO333

Research Methods in Social Sciences

3(3-0-6)

T3_SO333_1_2558

T5_SO333_1_2558

SO343

Research and Development

3(2-2-5)

T3_SO343_1_2558

T5_SO343_1_2558

SO351

Social Problems

3(3-0-6)

T3_SO351_1_2558

T5_SO351_1_2558

SO403

Seminar on Sociology

3(2-2-5)

T3_SO403_1_2558

T5_SO403_1_2558

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รหัสวิชา

รายวิชา

กลุ่ม

หน่วยกิต

มคอ3

มคอ5

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

SO118

INTRODUCTION TO SOCIAL PSYCHOLOGY

B01

3(3-0-6)

T3_SO118_2_2558

T5_SO118_2_2558

SO122

Development Theories

B01

3(3-0-6)

T3_SO122_2_2558

T5_SO122_2_2558

SO211

INTRODUCTION TO SOCIOLOGY

B01

3(3-0-6)

T3_SO211_2_2558

T5_SO211_2_2558

SO215

ENGLISH FOR DEVELOPMENT II

B01

3(2-2-5)

T3_SO215_2_2558

T5_SO215_2_2558

SO311

Research Methods in Social Sciences

B01

3(2-2-5)

T3_SO311_2_2558

T5_SO311_2_2558

SO311

Research Methods in Social Sciences

B02

3(2-2-5)

T3_SO311_2_2558

T5_SO311_2_2558

วิชาเอกบังคับ

SO121

COMMUNITY AND ENVIRONMENT

B01

3(3-0-6)

T3_SO121_2_2558

T5_SO121_2_2558

SO221

COMMUNITY STUDIES

B01

3(2-2-5)

T3_SO221_2_2558

T5_SO221_2_2558

SO221

INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY

B02

3(3-0-6)

T3_SO221_2_2558

T5_SO221_2_2558

SS211

Social and Cultural Change for Social Studies

B01

3(3-0-6)

T3_SS211_2_2558

T5_SS211_2_2558

SS261

English for Social Studies Teachers

B01

3(2-1-6)

T3_SS261_2_2558

T5_SS261_2_2558

SS311

Relationship between Economics, Societies and Politics

B01

3(3-0-6)

T3_SS311_2_2558

T5_SS311_2_2558

SO321

Leadership and Ethics for Development

B01

3(3-0-6)

T3_SO321_2_2558

T5_SO321_2_2558

SO443

SEMINAR ON URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT

B01

3(3-0-6)

T3_SO443_2_2558

T5_SO443_2_2558

วิชาเอกเลือก

SO152

  Slums and Cities in developingCountries

B01

3(3-0-6)

T3_SO152_2_2558

T5_SO152_2_2558

SO231

SOCIAL PROBLEMS

B01

3(3-0-6)

T3_SO231_2_2558

T5_SO231_2_2558

SO232

SOCIAL PSYCHOLOGY

B01

3(3-0-6)

T3_SO232_2_2558

T5_SO232_2_2558

SO233

 Laws for Development

B01

3(3-0-6)

T3_SO233_2_2558

T5_SO233_2_2558

SO235

CULTURE AND DEVELOPMENT

B01

3(3-0-6)

T3_SO235_2_2558

T5_SO235_2_2558

SO237

State and Development

B01

3(3-0-6)

T3_SO237_2_2558

T5_SO237_2_2558

SO241

GENDER AND DEVELOPMENT

B01

3(3-0-6)

T3_SO241_2_2558

T5_SO241_2_2558

SO251

Ethnic Relations

B01

3(3-0-6)

T3_SO251_2_2558

T5_SO251_2_2558

SO332

SOCIAL AND CULTURAL CHANGE

B01

3(3-0-6)

T3_SO331_2_2558

T5_SO331_2_2558

SO332

SOCIAL AND CULTURAL CHANGE

B02

3(3-0-6)

T3_SO331_2_2558

T5_SO331_2_2558

SO333

Research Methods in Social Sciences

B01

3(3-0-6)

T3_SO333_2_2558

T5_SO332_2_2558

SO343

Research and Development

       

SO441

PUBLIC HEALTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT

B01

3(3-0-6)

T3_SO441_2_2558

T5_SO441_2_2558

SO451

 Independence Study)

B01

3(2-2-5)

T3_SO451_2_2558

T5_SO451_2_2558

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รหัสวิชา

รายวิชา

กลุ่ม

หน่วยกิต

มคอ4

มคอ5

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

SO421

URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT PRACTICUM I

B01

3(0-3-6)

T4_SO421_2_2558

 

SO422

URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT PRACTICUM II

B01

6(0-3-15)

T4_SO422_2_2558

 

 


 

 

 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 2/2556

วิชาบังคับ

 รหัสวิชา

ชื่อวิชา

 หน่วยกิต

มคอ 3

มคอ 5

 

วิชาศึกษาทั่วไป

     

SWU145

สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ (WELLNESS AND HEALTHY LIFESTYLE)

3(2-2-5)

T3_SWU145_2_56

T5_SWU145_2_56

SWU251

มนุษย์กับสังคม (Man and Society)

3(2-2-5)

T3_SWU251_2_56

T5_SWU251_2_56

SWU252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต (AESTHETICS FOR LIFE)

3(2-2-5)

T3_SWU252_2_56

T5_SWU252_2_56

SWU122

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2 (English for Effective Communication II)

3(2-2-5)

T3_SWU122_2_56

T5_SWU122_2_56

SWU124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 (English for International Communication II)

3(2-2-5)

T3_SWU124_2_56

T5_SWU124_2_56

 

วิชาแกน

     

SO101

Introduction to Sociology

2(2-0-4)

T3_SO101_2_56

T5_SO101_2_56

SO115

English for Development I

3(3-0-6)

T3_SO115_2_56

T5_SO115_2_56

SO118

Introduction to Social Psychology

3(3-0-6)

T3_SO118_2_56

T5_SO118_2_56

SO121

ชุมชนกับสภาวะแวดล้อม

 

T3_SO121_2_56

T5_SO121_2_56

SO122

Development Theories

 

T3_SO122_2_56

T5_SO122_2_56

SO131

วิชาประชากรศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

T3_SO131_2_56

T5_SO131_2_56

SO151

ความทันสมัยและวิถีชีวิตเมือง

 

T3_SO151_2_56

T5_SO151_2_56

SO215

English for Development II

(3-2-2)

T3_SO215_2_56

T5_SO215_2_56

SO221

Community Study

 

T3_SO221_2_56

T5_SO221_2_56

SO224

องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม

 

T3_SO224_2_56

T5_SO224_2_56

SO235

Culture and Development

 

T3_SO235_2_56

T5_SO235_2_56

SO241

เพศสภาวะกับการพัฒนา

3(3-0-6)

T3_SO241_2_56

T5_SO241_2_56

SO251

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

 

T3_SO251_2_56

T5_SO251_2_56

SO312

วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

 

T3_SO312_2_56

T5_SO312_2_56

SO316

การพัฒนาความสามารถบุคคลและกลุ่ม

 

T3_SO316_2_56

T5_SO316_2_56

SO321

Social Problems

 

T3_SO321_2_56

T5_SO321_2_56

SO323

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมือง

 

T3_SO323_2_56

T5_SO323_2_56

SO331

Social Psychology

 

T3_SO331_2_56

T5_SO331_2_56

SO335

Social and Culltural Change

 

T3_SO335_2_56

T5_SO335_2_56

SO342

วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

3 (2-2-5)

T3_SO342_2_56

T5_SO342_2_56

SO412

Community Development

 

T3_SO412_2_56

T5_SO412_2_56

SO441

Public Health and Community Development

 

T3_SO441_2_56

T5_SO441_2_56

SO451

Independence Study

 

T3_SO451_2_56

T5_SO451_2_56

 

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

     

SO118

Introduction to Social Psychology

 3(3-0-6)

T3_SO118_2_56

T5_SO118_2_56

SO215

English for Development II

3(2-2)

T3_SO215_2_56

T5_SO215_2_56

SO221

Community Studies

3(2-2)

T3_SO221_2_56

T5_SO221_2_56

 

วิชาเอกบังคับ

     

SO121

Community and Environment

 

T3_SO121_2_56

T5_SO121_2_56

SO122

Development Theories

 

T3_SO122_2_56

T5_SO122_2_56

SO224

Community Organization and Civil Society Networks

3(2-2)

T3_SO224_2_56

T5_SO224_2_56

 

วิชาเอกเลือก

     

SO151

Modernization and Urban Life

 

T3_SO151_2_56

T5_SO151_2_56

SO235 

 Culture and Development

3(3-0)

T3_SO235_2_56

T5_SO235_2_56

SO241

 เพศสภาวะกับการพัฒนา

3(3-0)

T3_SO241_2_56

T5_SO241_2_56

SO316

Development of Person’s and Group’s Ability

3(3-0)

T3_SO316_2_56

T5_SO316_2_56

SO441

Public Health and Community Development

3(3-0)

T3_SO441_2_56

T5_SO441_2_56

SO451

Independence Study

3(2-2)

T3_SO451_2_56

T5_SO451_2_56

 

วิชาโท

     

SO335

Social and Cultural Change

3(3-0)

T3_SO335_2_56

T5_SO335_2_56

 

วิชาเลือกเสรี

     

PG221

Developmental Psychology

3(3-0-6)

T3_PG221_2_56

T5_PG221_2_56

PO102

Academic Reading and Writing Skills

(3-0-6)

T3_PO102_2-56

T5_PO102_2-56

PO201

Political and Administrative Psychology

(3-0-6)

T3_PO201_2-56

T5_PO201_2-56

SO321

Social Problems

3(3-0)

T3_SO321_2_56

T5_SO321_2_56

หลักสูตรบัณฑิต

หลักสูตรมหาบัณฑิต

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)
• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• วิชาเอกการตลาด
• วิชาเอกการจัดการ
• วิชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)
• สาขาวิชาประวัติศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)
• สาขาวิชาสังคมศึกษา

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(วิชาโท)

 

- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)

- หลักสูตร วิชาโทสังคมวิทยา

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
• สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม

- หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาประวัติศาสตร์

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)

 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
• สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน
• สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ