ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
Doctor of Philosophy Program in Geoinformatics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
Doctor of Philosophy (Geoinformatics)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 

รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2.1

 

ปรัชญา
ภูมิสารสนเทศเพื่อการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้เชิงพื้นที่ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เชิงลึกได้
1.3.2 สามารถค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงพื้นที่เชิงลึก โดยใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
1.3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสังคม โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการประมวลความรู้หลายๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.4 มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนัก มีจิตสานึกในการนาความรู้ทางภูมิสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ

 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะกับสถาบันการศึกษาและวิจัยในต่างประเทศ ได้แก่
(1) School of Geography, Faculty of Environment, University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร
(2) International for Climate and Environment Sciences (ICCES), Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.อาจารย์ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
2.นักบริหาร นักวิชาการ/นักวิจัย และนักพัฒนาแบบจำลองภูมิสารสนเทศขั้นสูง
3.ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Consultant)
4.พนักงานในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศขั้นสูง
5.นักพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ