ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
Master of Science Program in Geoinformatics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
Master of Science (Geoinformatics)

 

ปรัชญา
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. สามารถค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
2. สามารถบูรณาการความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนัก มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัยร่วมกัน

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-นักวิชาการ/นักวิจัยและนักพัฒนาแบบจำลองภูมิสารสนเทศ
-ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Consultant)
-พนักงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
-นักพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่

 

tqf 2

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
Master of Arts Program in History

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
Master of Arts (History)

 

ปรัชญา
ประวัติศาสตร์เป็นฐานแห่งการเข้าใจสังคมตนเองและประชาคมอื่น

 

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีจริยธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ
2. มีความรู้ลึกซึ้งทางด้านประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์เอเชียหรือประวัติศาสตร์ตะวันตกและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
3. สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์หรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจความเป็นไปของสังคมและนผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสงัคม
4. มีศักยภาพในการวิจัยทางประวัติศาสตร์สามารถบูรณาการความรู้และเครื่องมือการวิจัยจากศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ และตอบสนองความต้องการของสังคม

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ครู/อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือสังคมศึกษา
(2) นักวิจัยและนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์
(3) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน
(4) ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในหน่วยงานด้านการต่างประเทศ ด้านหอจดหมายเหตุด้านวัฒนธรรมและด้านพิพิธภัณฑ์

 

tqf 2

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม
Master of Arts Program in Social Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางสังคม)
Master of Arts (Social Management)

 

ปรัชญา
การบูรณาการศาสตร์ทางสังคมศาสตร์สู่การบูรณาการทางสังคมอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม ทีมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการบูรณาการทางสังคมศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
2. มีทักษะด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่นำไปใช้แก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์บูรณาการศาสตร์ใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ได้แก่ Meiji University ประเทศญีปุ่น

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ นักพัฒนาสังคม บุคลากรสายทรัพยากรบุคคล
2. นักบริหารจัดการทางสังคม ผู้จัดการด้านการพัฒนา ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ผู้บริหารหรือบุคลากร องค์กรทางสังคม ข้าราชการภาครัฐ พนักงานในกำกับของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
Master of Public Administration Program in Public Policy

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)
Master of Public Administration (Public Policy)

 

ปรัชญา
นโยบายสาธารณะเป็นศาสตร์ว่าด้วยการนำไปสู่การคิดชอบ การปฏิบัติชอบ และการมีจิตสำนึกสาธารณะ

 

วัตถุประสงค์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะอย่างลึกซึ้ง
(3) มีความรู้และความสามารถในการวิจัยทางนโยบายสาธารณะ
(4) มีความสามารถในการน าความรู้ทางนโยบายสาธารณะไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้ เช่น เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง พนักงานสอบสวนและสืบสวน พนักงานปราบปรามยาเสพติด ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พนักงานการเลือกตั้ง อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิจัย นักปกครอง นักบริหารงานบุคคล นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ในสถานทูตและสถานกงสุล เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ (เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฯลฯ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น

 

tqf 2