หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ มคอ.2
1.  31176201 - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  1/2562   รายละเอียด มคอ.2  
2.  30016001 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  
11.31026001 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  
13.30046001 - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 1/2560    รายละเอียด มคอ.2  
15.30236201 - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 1/2562 รายละเอียด มคอ.2
16.30236001 - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5 ปี) 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  
17.31136002 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  

 

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ มคอ.2
1.  951696201 - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทางสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)       1/2562               รายละเอียด มคอ.2        
2.  950576101 - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 1/2561   รายละเอียด มคอ.2  
3.  951026101 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 1/2561   รายละเอียด มคอ.2  
4.  960646201 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 1/2562   รายละเอียด มคอ.2  
8.  951466001 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 1/2560 1/2560   รายละเอียด มคอ.2  

 

หลักสูตรใหม่ที่เปิดสอน ปี 2563

ชื่อหลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ เกี่ยวกับหลักสูตร
1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม (หลักสูตรใหม่- พ.ศ. 2563)       1/2563         รายละเอียด  
2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 1/2563   รายละเอียด  
3.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 1/2563   รายละเอียด  

 

สื่อสังคมออนไลน์
ลำดับ หัวข้อ ปีการศึกษา ดาวน์โหลด
1 การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2555
2 แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต 2556
3 แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2557
4 โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง สุนทรียสนทนา 2558
5 โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง “Active Learning” การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 2559
6 โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 2560