Information
2108 hits 17 October 2019 ข่าวประกาศกิจการนิสิต

“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Information

กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ด้วยส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการประสานงานจากหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม และการอบรมขยายผลของชุดวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เดินทางมาอบรมและบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครนายก ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงปณิธานที่จะสืบสานคุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท ส่วนกิจการนิสิต จึงกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้นในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่เอกสารแนบ

30 ต.ค. 62 12:30-16:25 น.
บรรยาย: โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันกษัตริย์ : กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/2561
ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (5004229896.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์78 kB4312019-10-17 02:10
ส่วนกิจการนิสิต มศว
กองทุนกู้ยืม มศว
ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว
ศูนย์ติวเตอร์ มศว
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ มศว
กองทุนกู้ยืม มศว