ข่าวที่น่าสนใจ

Yes, we can ! มูลนิธิ คุณ จับมือกับก้องสหรัฐและเจฟฟรี่ ชวนปั่นเที่ยวลดฝุ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 และ 18 ตุลาคม 2563 โดย วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. – 14.30 น....
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประชุมคณะกรรมประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...