ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสมอภาคสำหรับเด็กผู้หญิง และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิ

นายธนภัทร จังพานิช บัณฑิตภาควิชาประวัติศาสตร์และนางสาวพันธิตรา คำนวน นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาประวัติศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแม่โขง-ล้านช้างภายใต้กรอบความร่วมมือวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 1 - 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยนำเสนอผลงาน

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายธนกร พูดเพราะ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้เข้ารับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2562 จาก ฯพณฯ อำพน กิตติอำพน องคมนตรี

Information
ข่าวและกิจกรรม

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

Information

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปด้วย ข้อมูลการศึกษาต่อ หลักสูตรที่ดำเนินการสอน เครื่อข่ายความร่วมมือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการติดต่อ ฯลฯ (TH/EN) Brochures in English Version, Faculty of Social Sciences SWU

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (En_pageA.jpg)Download attachmentBrochure in english page A1925 kB382019-09-22 14:04
Download this file (En_pageB.jpg)Download attachmentBrochure in english page B1289 kB412019-09-22 14:04
Download this file (Th_pageA.jpg)ดาวน์โหลดเอกสารแนบแผ่นพับภาษาไทยแผ่นที่ 11954 kB372019-09-22 14:06
Download this file (Th_pageB.jpg)ดาวน์โหลดเอกสารแนบแผ่นพับภาษาไทยแผ่นที่ 21287 kB472019-09-22 14:05

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

Information
ข่าวและกิจกรรม

Trash Hero by SWU 2019

Information

นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กว่า 80 คน จากหลากหลายคณะ เช่น คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกับภาคประชาชน อาสาสมัคร Trash Hero Bangkok และชาวต่างชาติ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...
นายธนภัทร จังพานิช บัณฑิตภาควิชาประวัติศาสตร์และนางสาวพันธิตรา คำนวน นิสิตชั้นปีที่ 3...
คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายธนกร พูดเพราะ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้เข้ารับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562”...