การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

visibility 1,678

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) บนเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
2. รายละเอียดการส่งผลงาน
3. แบบเสนอผลงาน
4. แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์
5. แบบประเมินบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ .pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (1,356)
รายละเอียดการส่งผลงาน.pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (1,321)
แบบเสนอผลงาน.pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (1,548)
แบบรับรองบทความวิจัย.pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (1,398)
แบบประเมินบทความวิจัย.pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (1,372)
งานตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

งานตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เทคนิคและการเผยแพร่บทความวิจัย

เทคนิคและการเผยแพร่บทความวิจัย

ไฟล วารสาร