การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

visibility 339

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) บนเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
2. รายละเอียดการส่งผลงาน
3. แบบเสนอผลงาน
4. แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์
5. แบบประเมินบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ .pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (327)
รายละเอียดการส่งผลงาน.pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (305)
แบบเสนอผลงาน.pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (304)
แบบรับรองบทความวิจัย.pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (303)
แบบประเมินบทความวิจัย.pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (308)
สรุปผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

สรุปผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เทคนิคและการเผยแพร่บทความวิจัย

เทคนิคและการเผยแพร่บทความวิจัย

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา