ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
Asst.Prof.Dr.Cholvit Jearajit
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง
Assoc.Prof.Pajongsak Moudsong
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


อ.ดร.ล่ำสัน เลิศกุลประหยัด
Dr.Lamson Lertkulprayad
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อ.ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

Dr.Tannikarn Chayantrakom
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์


ผศ.กัลยาณี กุลชัย
Asst.Prof.Kallayanee Kullachai
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้

 

ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร
Asst.Prof.Siriporn Dabphet
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


อ.ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
Dr.Pakorn Meksangsouy
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์


อ.จิตอุษา ขันทอง
Jitusa Khanthong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต


อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
Dr.Nathaporn Thaijongrak
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน


อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร
Dr.Jiraporn Treewisessorn
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์


อ.ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
Dr.Siprim Sorn-bunlung
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ภาควิชารัฐศาสตร์

ratta2
อ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์
Dr.Manoch Aree
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ratta 5
อ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
Dr.Preechaya Nakfon
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


อ.ดร.ประพีร์ อภิชาตสกล
Dr.Prapee Apichatsakul
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


อ.ดร.กัลยา แซ่อั้ง
Dr.Kanlaya Saeoung
สาขาวิชาการเมือง การปกครอง
   

อ.ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
Dr.Siprim Sorn-bunlung


อ.ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี
Dr.Jirapa Pruikpadee
สาขาวิชาการเมือง การปกครอง


 


นางสาวพนิดา ตาลอำไพ
Panida Tanam-pai


นางสาวอัมพร ล้วนทอง
Amporn Luanthong

       
ภาควิชาสังคมวิทยา


อ.ถวัลย์ ภูถวัลย์
Thawan Phutawan


ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
Asst.Prof.Dr.Cholvit Jearajit


ผศ.ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์
Asst. Prof. Dr.
Pairuch Borvornsompong


ผศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
Asst. Prof. Dr.
Hathairat Punyopashtambha
   


รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร

Assoc.Prof.Dr.Jaruwan Kumpechรศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์

Assoc.Prof.Dr.Patchalee Srisungผศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ

Assoc.Prof.Dr.Chayanit Kono


ผศ.ดร.ดวงฤดี สุวรรณคีรี
Asst.Prof.Dr. Donrudee Suwankiri 

อ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ
Dr. Petcharat Saisombut


อ.สิริภา สงเคราะห์
Siripa Songkroh


อ.ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม
Dr. Tannikarn Chayantrakom


อ.ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์
Dr. Anchalee Suknaisith 

อ.อชิระ อุตมาน
Achira Uttaman


อ.ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์
Pawinyaphat Woraphan

 
 

นายนพดล ช่วยอุปการ
Noppadon Chuaiuppakarn


นางสาวอริศรา นิ่มประเสริฐ
Arisara Nimprasert


 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ

อ.ดร.ล่ำสัน เลิศกุลประหยัด
Dr.Lamson Lertkulprayad


รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง
Assoc.Prof.Pajongsak Moudsong


รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์

Assoc.Prof.Dr.Nak Gulid


ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา
Asst.Prof.Piyada Sombatwattana 

อ.ดร.อัฉรียา ศักดิ์นรงค์
Dr.Atchareeya Saknarong


อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล
Dr.Santi Termprasertsakul


อ.ดร.ศุภิญญา ญาณสมบูรณ์

Dr.Supinya Yarnsomboon


อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์
Dr.Yanapol Sangsunt 

อ.ดร.พิชญากร กุญชรินทร์
Dr.Pitchayakorn Kuncharin


อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร
Dr.Kanyakit Keerati-angkul


อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน

Dr.Tanapoom Ativetin


อ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
Dr.Shawanluck Kunathikornkit 

อ.จิตอุษา ขันทอง
Jitusa Khanthong


อ.นาฎอนงค์ นามบุดดี

Nartanong Nambuddee


อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
Dr.Paiboon Archarungroj


อ.ดร.อินทกะ พิริยะกุล
Dr.Intaka Piriyakul 

อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
Dr.Nattaya Praditsuwan


อ.ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
Dr.Warinrampai Rungruangjit


อ.รสิตา สังข์บุญนาค
Rasita Sangboonnak

 

นายวิฑูร หรรษา
Vitoon Hansa


นางสาวศิริรัตน์ จิตรนพรัตน์
Sirarut Jitnopparut


นางสาวปุณยนุช เรือนโนวา

Punyanut Ruennowa


นางสาวสุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์
Supawadee Wangcharoensak 

นางสาวสาวิตรี แก้วสุวรรณ์
Sawitree Kaewsuwan


นางสาวกมลทิพย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์
Kamontip Prasitnaraphan


นางสาวอัญญ์ชิสา ภัทรศิริวรัชยา
Anchisa Phattarasiriwaratchaya


นายจีระบุญ รอดกร
Jeraboon Rodkorn
 

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ์

Asst.Prof.Sawitri Pisnupong


รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
Assoc.Prof.Chakrit Chumwattana


ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร
Asst.Prof.Siriporn Dabphet


อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
Dr.Nathaporn Thaijongrak 

อ.ดร.ธิกานต์ ศรีนารา
Dr.Thikan Srinara


อ.ดร.ชาติชาย มุกสง
Dr.Chatchai Muksong


อ.ดร.คัททิยากร ศศิธรามาส
Dr.Catthiyakorn Sasitharamas


อ.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

Piyanard Ungkawanichakul 

อ.สัญญา ชีวะประเสริฐ
Sanya Chevaprasert


อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร
Dr.Jiraporn Treewisessorn


อ.ดร.พรพรรณ โปร่งจิตร
Dr.Pornpan Prongchitr


อ.ดร.โดม ไกรปกรณ์
Dr.Dome Kraipakorn 

นางสาวเบญขวรรณ สว่างคง
Benjawan Sawangkong


นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
Nattapol Isarankul Na Ayudthaya


 

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ผศ.ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร
Asst.Prof.Dr.Sathaporn Monprapussorn


รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ
Assoc.Prof.Wichai Pantanahiran


ผศ.สิริพร เกรียงไกรเพชร

Asst.Prof.Siriporn Kriengkraipetch


ผศ.กัลยาณี กุลชัย
Asst.Prof.Kallayanee Kullachai 

อ.ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
Dr.Teerawate Limgomonvilas


อ.ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
Dr.Sutatip Chavanavesskul


อ.ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
Dr.Pakorn Meksangsouy


อ.ดร.ชมชนก อรุณปลอด
Dr.Chomchanok Arunplod 

อ.ชูเดช โลศิริ
Chudech Losiri


อ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

Dr.Sureeporn Nipithwittaya

 

สำนักงานคณบดี

นางสมทรง แสงอุทัย
Somsong Sanguthai


นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์มุกดา
Hathairat Janmookdar


นางสาวนนทพร มีศิริ
Nonthaporn Meesiri


นางสาวศุภรดา เต็มภัทรกุล
Suparada Tempatarakul 

นางสาวอำภารัตน์ นวลทอง
Amparat Nualtong


นายชลัช ฉันทะวิริยะกิจ
Charat Chanraviriyakit


นายเอกชัย มณีนารถ

Ekkachai maneenart


นางสรญา สวนสมัย
Soraya Suansamai 

นายศิริ คลี่ดอนยอ

Siri Kleedonyor


นายอนุพนธ์ คำปัน
Anupon Kampan


นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์
Benjamas Khemasakdason


นายกฤษณะ แก้วสายทับ

Krisana Kaewsaitab 

นายชนะพงศ์ กะมะรินทร์
Chanapong Kamarin


นายสมาน กะมะรินทร์
Saman Kamarin


นายสมศักดิ์ หมื่นพันธ์
Somsak Munphan


นางสาวณัฐณิชา พิมพ์นนท์
Natnicha Phimnon 

นางสาวสินินาฎ ตรีเพ็ชร์
Sininard Treepech


นางสาวรัศมี ศรีสุข
Ratsami Srisuk


นางสาวณันธภัท พรมดวง
Nanthaphat Promdung


นายประเสริฐ จันทร์พิมี
Prasert Chanpimee 

นายปิยะพงษ์ ปิ่นวีระ
Piyapong Pinveera


นายประวิทย์ ปารวัณอาภาภัทร
Prawit Parawanarpapat


นายสุรพงษ์ ทรงเดช
Surapong Shongdaj