ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
Assistant Professor Cholvit Jearajit

                                                              การศึกษา
                                                                   ปริญญาตรี : พุทธศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาอังกฤษ)
                                                                   ปริญญาโท : Master Of Art (Sociology)
                                                                                   PUNA UNIVERSITY, India
                                                                  ปริญญาเอก : Philosophy Degrees (Sociology)
                                                                                   PUNA UNIVERSITY, India  ICCR Scholarship

                                                              ติดต่อ
                                                                      โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15547
                                                                          มือถือ : 081-920-1732
                                                                           อีเมล์ : Cholvit_j@hotmail.com