บริการวิชาการ

  • คณะสังคมศาสตร์มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559

    คณะสังคมศาสตร์มอบสิ่งของร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เดินทางไปมอบสิ่งของร่วมกัน ทั้งนี้ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 9 มกราคม 2559