Topic-icon รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว คนใหม่

2 years 10 months ago #47 by ss_admin


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นอธิการบดีคนที่ 11 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่านอธิการบดี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เริ่มรับราชการที่ มศว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 ในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโทด้าน พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาเอกทาง Microbiology จาก Virginia Polytechnic Institute and State Univer-sity, Blacksburg , Virginia สหรัฐอเมริกา และได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของทบวงมหาวิทยาลัย ในปี 2537

ในด้านการทำงานบริหารมหาวิทยาลัย ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายผู้แทนคณาจารย์และฝ่ายผู้บริหาร/ กรรมการอุธรณ์ร้องทุกข์ / ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว /รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต /รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต / อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มศว / กรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

นอกจากนี้ท่านอธิการบดี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ยังมีความเชี่ยวชาญวิชาพยาธิวิทยา วิชาทางพรีคลินิค ชีวภาพทางการแพทย์ ประกอบกับรักการสอนหนังสือเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ทางการแพทย์แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆ ด้วยการเป็นอาจารย์พิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งยังได้เป็นกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา คณะทำงาน Medical informatic ของกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการสอบข้อเขียนและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าท่านอธิการบดีสมชายเป็นมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นนักวิจัยในงานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ การเพาะเชื้อ จนทำให้ผลงานวิจัยด้านนี้ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศในระดับชาติและระดับประเทศมากมาย รวม 49 รางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงรางวัลและได้รับการยอมรับจากสังคมไทยและต่างประเทศว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของคนทั่วไปเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คืองานวิจัยเรื่อง “ชุดตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา” (TB & MDR-TB test kit) เป็นต้น

ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณ ในระดับประเทศและต่างประเทศระหว่างปี 2555-2559 รวมทั้งสิ้น 49 รางวัล มีรางวัลสำคัญๆ อาทิ

1.งานสิ่งประดิษฐ์ ชุด DNA biosensor สำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรคชนิด Mycobacterium tuberculosis 2555 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นรางวัล ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2.ชุด DNA biosensor สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลเหรียญเงิน
3. ชุด DNA biosensor สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค รางวัล Special prize รางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวัน (Chinese Taipei)
4.ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรค รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก KIPA
5.Trypanosome DNA sensor kit ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
6.ชุดตรวจเชื้อซาลโมเนลลา “Samonella DNAsensor test kit” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) รางวัล Special prize Korea Invention Promotion Association (KIPA)
7.ชุดตรวจเชื้อวัณโรค “TB DNA sensor kit I” ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลเหรียญเงิน
8.ชุดตรวจเชื้อวัณโรค “TB DNA sensor kit II” ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลเหรียญเงิน
9.ชุดตรวจเชื้อทริพพาโนโซม “Trypanosome DNA sensor test kit” ในงาน 41st Interna-tional Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
10.ชุดตรวจพยาธิหัวใจในสุนัข “Heartworm DNA sensor test kit” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลเหรียญเงิน(Silver Medal)
11.ชุดตรวจเชื้อซาลโมเนลลา “Samonella DNAsensor test kit” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัล Special prize รางวัลพิเศษจาก New Techniques and Products จาก The First Institute Inventors and Researchers in I.R.IRAN จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
12. PRRSV DNAsensor kit ในงาน 2013 INST ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน รางวัลเหรียญทอง
13. E. canis DNAsensor kit ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน รางวัลเหรียญเงิน
14. Hemoplasma DNAsensor kit ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน รางวัลเหรียญเงิน
15. PRRSV DNAsensor kit ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน รางวัล Special prize
16. Colorimetric Salmonella DNAsensor Kit ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รางวัลเหรียญทอง
17. Colorimetric Heartworm DNAsensor Kit ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รางวัลเหรียญทอง
18. Shigella DNAsensor Kit ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รางวัลเหรียญเงิน
19. Smart multichannel DNA piezoeleetric biosensor for diagnosis ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รางวัลเหรียญทองแดง
20. Trypanosome Gold-nano DNAsensor Kit ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รางวัลเหรียญทองแดง
21.ชุดการพัฒนาการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคชนิด มัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส ด้วยดีเอ็นเอเซนเซอร์ รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
21.ชุดดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย เชื้อซัลโมเนล่าในผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับเกียรติคุณ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
22.รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ด้านรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นรางวัลเกียรติคุณ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2557 จากผลงานวิจัยเรื่อง “ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อซัลโมเนล่าในผลิตภัณฑ์อาหาร” รางวัลเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2557 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
24.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “Shigella and Enteroinvasive E. coli DNAsensor Kit” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เหรียญทองกิตติมศักดิ์ จาก WIPO
25.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “Listeria monocytogenes DNAsensor Kit” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เหรียญเงิน
26.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “PRRSV Gold-nano DNAsensor Kit” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เหรียญเงิน
27.รางวัล Best Invention Award ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
28.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “Hemoplasma Goldnano DNAsensor kit” เหรียญทอง จากอิหร่าน
29.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “Ehrlichia Goldnano DNAsensor kit” รางวัล เหรียญเงิน
30.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “Trypanosome-DNAsensor kit I” เหรียญเงิน
31.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “2-in-1 DNAsensor kit” for detection of Salmo-nella and Listeria in food products ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เหรียญทอง
32. เรื่อง “2-in-1 DNAsensor kit” for detection of Salmonella and Listeria in food prod-ucts ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลผู้นำนวัตกรรม (Leading Innova-tion Award)
33.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “DHF DNAsensor kit for detection of Dengue fever virus” ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เหรียญทอง
34.เรื่อง “DHF DNAsensor kit for detection of Dengue fever virus” ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลผู้นำนวัตกรรม
35.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “Colorimetric Listeria DNAsensor kit” ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เหรียญเงิน
36.เรื่อง “Colorimetric Listeria DNAsensor kit” ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลผู้นำนวัตกรรม
37.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “HBV DNAsensor kit for detection of Hepatitis B Virus” ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เหรียญเงิน
38.เรื่อง “HBV DNAsensor kit for detection of Hepatitis B Virus” ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลพิเศษ (Special Prize Awards) จากโปแลนด์
39.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “Colorimetric DENV DNAsensor kit” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เหรียญทองเกียรติยศ (AFJ Gold medal)
40.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “Salmonella/Listeria/Campylobacter Triple Sin-gle DNA Strip Test” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เหรียญทอง (Gold medal)
41.เรื่อง “Salmonella/Listeria/Campylobacter Triple Single DNA Strip Test”
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัล Special Awards on-stage จากไต้หวัน
42.เรื่อง “Salmonella/Listeria/Campylobacter Triple Single DNA Strip Test”
จากงาน 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัล Honour Reward of Origitea จากรัสเซีย
43. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “ HBV/HCV Duo- DNA strip” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลเหรียญทอง
44.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “Colorimetric INH-TB DNAsensor kit”
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลเหรียญทอง
45.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “Canine Heartworm/Ehrlichia 2T-DNA strip”
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐ เหรียญทอง
46.เรื่อง “Canine Heartworm/Ehrlichia 2T-DNA strip” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลพิเศษ (Special Prize Awards) จากเกาหลี
47.เรื่อง “Canine Heartworm/Ehrlichia 2T-DNA test” ณ เมืองเหยียนเฉิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลเหรียญทอง
48.เรื่อง “Salmonella Turbidity test set” ณ เมืองเหยียนเฉิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลเหรียญเงิน
49.เรื่อง “ชุดตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา”(TB & MDR-TB test kit) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รางวัลระดับดีมาก

ภัทรพร หงษ์ทอง/ข่าว
กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล/ถ่ายภาพ
แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.436 seconds
Powered by Kunena Forum

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214